تو لحن خنده هات احساس غم نبود

من عاشقت شدم ، دست خودم نبود

این خونه روشنِ ، اما چراغی نیست

دنیام عوض شده ، این اتفاقی نیست

احساس من به تو مابین حرفام نیست

هرچی بهت میگم ، اونی که میخوام نیست

احساس من به تو مابین حرفام نیست

هرچی بهت میگم ، اونی که میخوام نیست

ما مثل هم هستیم ، من عاشق و دیوونم

منم شبیه تو، پابند این خونم

این خونه روشنِ ، اما چراغی نیست

من عاشقت شدم ، این اتفاقی نیست

احساس من به تو مابین حرفام نیست

هرچی بهت میگم ، اونی که میخوام نیست

احساس من به تو مابین حرفام نیست

هرچی بهت میگم ، اونی که میخوام نیست

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد