دیوانه در عشق

سوفیا

ترجمه ها: اصلی فارسی

I look and stare so deep in your eyes من خیلی عمیق به چشمات نگاه کردم و خیره شدم

I touch on you more and more every time هربار بیشتر و بیشتر لمست کردم

When you leave I'm begging you not to go وقتی میرفتی التماست کردم که نری

Call your name two or three times in a row اسمتو دو یا سه بار پشت هم صدا کردم

Such a funny thing for me to try to explain برام چیز خنده داریه که سعی کنم تا توضیح بدم

How I'm feeling and my pride is the one to blame چه حسی دارم و غرورم کسیه که سرزنش میشه

'Cuz I know I don't understand, چون میدونم نمیفهمم

Just how your love can do what no one else can چطور فقط عشق تو میتونه کاری انجام بده که هیچکس دیگه ای نمیتونه

Got me looking so crazy right now, your love's در حال حاظر منو خیلی شبیه دیوانه ها کرده ، عشق تو

Got me looking so crazy right now. در حال حاظر منو خیلی شبیه دیوانه ها کرده

Got me looking so crazy right now, your touch, در حال حاظر منو خیلی شبیه دیوانه ها کرده، لمس تو

Got me looking so crazy right now. در حال حاظر منو خیلی شبیه دیوانه ها کرده

Got me hoping you'll page me right now, your kiss در حال حاظر منو امیدوار به اسیرت شدن کرده، بوسه ی تو

Got me hoping you'll save me right now امیدوار هستم که منو در حال حاضر نجات بدی

Looking so crazy in love's تو عشق خیلی دیونه به نظر میاد

Got me looking, got me looking so crazy in love منو شبیه، منو توی عشق خیلی شبیه دیونه ها کرده

When I talk to my friends so quietly وقتی خیلی آروم با دوستام حرف میزنم

Who he think he is? Look at what you've done to me اون فکر میکنه که کیه؟ ببین با من چیکار کردی

Tennis shoes, don't even need to buy a new dress کفش های تنیس ، حتی نیازی به خریدن یه لباس جدید نیست

If you ain't there ain't nobody else to impress تو اینجا نیستی ، هیچکسی نیست که بخوام تحت تاثیر قرارش بدم

It's the way that you know what I thought I knew اینطوریه که تو میدونی من به چی فکر میکنم

It's the beat that my heart skips when I'm with you این ظربان قلب منه که وقتی با توام شدید میشه

But I still don't understand اما من همچنان نمیفهمم

Just how your love can do what no one else can چطور فقط عشق تو میتونه کاری انجام بده که هیچکس دیگه ای نمیتونه

Got me looking so crazy right now, your love's در حال حاظر منو خیلی شبیه دیوانه ها کرده ، عشق تو

Got me looking so crazy right now. در حال حاظر منو خیلی شبیه دیونه ها کرده

Got me looking so crazy right now, your touch, در حال حاظر منو خیلی شبیه دیونه ها کرده، لمس کردن تو

Got me looking so crazy right now. در حال حاظر منو خیلی شبیه دیونه ها کرده

Got me hoping you'll save me right now, your kiss در حال حاظر منو امیدوار به اسیرت شدن کرده، بوسه ی تو

Got me hoping you'll save me right now امیدوار هستم که منو در حال حاضر نجات بدی

Looking so crazy in love's تو عشق خیلی دیوانه به نظر میام

Got me looking, got me looking so crazy in love منو شبیه، منو توی عشق خیلی شبیه دیونه ها کرده

Got me looking so crazy right now, your touch, در حال حاظر منو خیلی شبیه دیونه ها کرده، لمس تو

Got me looking so crazy right now. در حال حاظر منو خیلی شبیه دیونه ها کرده

Got me hoping you'll page me right now, your kiss در حال حاظر منو امیدوار به اسیرت شدن کرده، بوسه ی تو

Got me hoping you'll save me right now امیدوار هستم که منو در حال حاضر نجات بدی

Looking so crazy in love's تو عشق خیلی دیوانه به نظر میام

Got me looking, got me looking so crazy in love منو شبیه، منو توی عشق خیلی شبیه دیونه ها کرده

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد