یکسال بدون باران

سلنا گومز

ترجمه ها: اصلی فارسی

Ooooooooouuuh اووووووووه

Ooooouuuuuuhhhhh اووووهه

Can you feel me? حسم میکنی؟

When I think about you وقتی بهت فکر میکنم

With every breath I take با هر نفسی که میکشم

Every minute هر لحظه

No matter what I do مهم نی چیکار میکنم

My world is an empty place دنیای من یه جای خالیه

Like I've been wanderin' the desert انگار توی صحرا سرگردونم

For a thousand days (oooh) برای هزاران رور

Don't know if its a mirage نمیدونم شاید سرابه

But I always see your face اما من همیشه صورتت رو میبینم

Baby! عزیزم!

I'm missing you so much خیلی دلم برات تنگ شده

Cant help it I'm in love نمیتونم کاریش کنم، من عاشق شدم

A day without you is like a year without rain یه روز بدون تو مثل یک سال بدون بارونه

I need you by my side کنارم بهت احتیاج دارم

Don't know how I'll survive نمیدونم چطور دووم بیارم

A day without you is like a year without rain (oooh) یه روز بدون تو مثل یک سال بدون بارونه (اووه)

Woooooooooaaahhhh اووووو

The stars are burning ستاره ها دارن میسوزن

I hear your voice in my mind (voice in my mind) صداتو توی ذهنم میشنوم (صدات توی ذهنم) ا

Can't you hear me calling نمیشنوی صدات میکنم

My heart is yearning قلبم مشتاقته

Like the ocean that's running dry مثه اقیانوسی که داری خشک میشه

Catch me I'm falling بگیرم دارم میفتم

It's like the ground is grumbling underneath my feet, (Won't you save me) انگار زمین داره زیر پام ناله میکنه (نجاتم نمیدی) ا

There's gonna be a monsoon when you get back to me (ooooh baby) وقتی تو برگردی پیشم بارندگی میشه (اوو عزیزم) ا

I missing you so much خیلی دلتنگتم

Cant help it I'm in love نمیتونم کاریش کنم، من عاشق شدم

A day without you is like a year without rain یه روز بدون تو مثل یک سال بدون بارونه

I need you by my side کنارم بهت احتیاج دارم

Don't know how I'll survive نمیدونم چطور دووم بیارم

A day without you is like a year without rain (ooh) یه روز بدون تو مثل یک سال بدون بارونه (اوو) ا

Wooooooooaaah... اوووو....

So let this drought come to an end پس بذار این خشکسالی تموم شه

And make this desert flower again و کاری کن این بیابون دوباره گل بده

I'm so glad you found me, stick around me خیلی خوشحالم که پیدام کردی، منتظرم بودی

Baby, baby, baby (ooooohh) عزیزم، عزیزم، عزیزم (اوو) ا

It's a world of wonder این(دنیا) دنیای شگفت انگیزیه

With you in my life با تو توی زندگیم

So hurry baby پس عجله کن عزیزم

Don't waste no more time بیشتر ازین وقت رو تلف نکن

And I need you here I من اینجا بهت نیاز دارم

Can't explain نمیتونم توضیح بدم

A day without you یه روز بدون تو

Is like a year without rain (oooh) مثل یه سال بدون بارونه (اووو) ا

I missing you so much خیلی دلتنگتم

Can't help it I'm in love نمیتونم جلوی خودمو بگیرم، من عاشق شدم

A day without you is like a year without rain یه روز بدون تو مثل یک سال بدون بارونه

I need you by my side کنارم بهت احتیاج دارم

Don't know how I'll survive نمیدونم چطور دووم بیارم

A day without you is like a year without rain (oooohh) یه روز بدون تو مثل یک سال بدون بارونه (اووووو) ا

Woooooooah. اوووو

Oooooooooooooooooooooh Oooohhh (Woooaaaahhh) اووو اوو (اوو) ا

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد