میچرخیم و میچرخیم

سلنا گومز

ترجمه ها: اصلی فارسی

Round & round میچرخیم و میچرخیم

Round & round میچرخیم و میچرخیم

Round & round میچرخیم و میچرخیم

You see me standing there تو ميبينى من اينجا وايستادم

and act like you dont know me و جوری رفتار می کنی که انگار منو نمیشناسی

but last night you were calling me اما شب قبل تو بهم زنگ زدى

saying you want me گفتی منو میخوای

oh why you always make me feel و چجورى احساسمو تحريك ميكنى

like im the one thats crazy که من آخرین نفری هستم که دیوونم

you feel my heart racing تو ضربان قلبمو بالا ميبرى

my-my heart racing قلبم تند تند میزنه

Boy, I need you here with me پسر، من اینجا بهت نیاز دارم

We cant go on this way دیگه نمیتونیم اینجوری ادامه بدیم

I'm falling hard for you بدجور اسیرت شدم

all i can say... و تنها چیزی که میتونم بگم اینه که

We're going round & round ما ميچرخيم و ميچرخيم

we're never gonna stop ما هیچ وقت متوقف نمی شیم

going round & round می‌چرخیم و می چرخیم

we'll never get where و هیچوقت هم توقف نمیکنیم

we are going و هیچوقت هم به اونجایی که میچرخیم نمیرسیم

round & round میچرخیم و میچرخیم

well your gonna miss me خب تو دلت واسه من تنگ خواهد شد

cause im getting dizzy چون دارم گیج میشم

going round & round & round ميچرخيم و ميچرخيم و ميچرخيم

You tried to pull me close سعی کردی بهم نزدیکتر بشی

and whisper in my ear تو گوشم اروم حرف ميزنى

you always told me lies همیشه بهم دروغ گفتی

i cried out all my tears اشك من درميومد

I pushed my feelings to the side من احساسمو درونم ميپوشوندم

but then you bring them back اما تو اون حسو برگردوندى

b-bring them back حسو برگردوندى

now you got me singing الان تو ببين كه ميخونم

Boy, I need you here with me پسر، من اینجا بهت نیاز دارم

We cant go on this way دیگه نمیتونیم اینجوری ادامه بدیم

I'm falling hard for you بدجور اسیرت شدم

all i can say... و تنها چیزی که میتونم بگم اینه که

We're going round & round ما ميچرخيم و ميچرخيم

we're never gonna stop ما هیچ وقت متوقف نمی شیم

going round & round می‌چرخیم و می چرخیم

we'll never get where و هیچوقت هم توقف نمیکنیم

we are going و هیچوقت هم به اونجایی که میچرخیم نمیرسیم

round & round میچرخیم و میچرخیم

well your gonna miss me خب تو دلت واسه من تنگ خواهد شد

cause im getting dizzy چون دارم گیج میشم

going round & round & round ميچرخيم و ميچرخيم و ميچرخيم

Love me or Love me not دوسم دارى يا دوسم ندارى

Im starring at the clock من خيره ام يه ساعت

I take them flower petals off من گلبرگ گل هارو پر پر كردم

and then i watch them drop و نگاه كردم كه چطور مى افتن

Love me or Love me not دوسم دارى يا دوسم ندارى

Im starring at the clock من خيره ام يه ساعت

I take them flower petals off من گلبرگ گل هارو پر پر كردم

and then i watch them drop و نگاه كردم كه چطور مى افتن

Boy, I need you here with me پسر، من اینجا بهت نیاز دارم

We cant go on this way دیگه نمیتونیم اینجوری ادامه بدیم

I'm falling hard for you بدجور اسیرت شدم

all i can say... و تنها چیزی که میتونم بگم اینه که

Round & Round میچرخیم و میچرخیم

we're never gonna stop ما هیچ وقت متوقف نمی شیم

going round & round می‌چرخیم و می چرخیم

we'll never get where و هیچوقت هم توقف نمیکنیم

we are going و هیچوقت هم به اونجایی که میچرخیم نمیرسیم

Round & Round میچرخیم و میچرخیم

well your gonna miss me خب تو دلت واسه من تنگ خواهد شد

cause im getting dizzy چون دارم گیج میشم

going round & round می‌چرخیم و می چرخیم

& round & round میچرخیم و میچرخیم

we're never gonna stop ما هیچ وقت متوقف نمی شیم

going round & round می‌چرخیم و می چرخیم

well never get where ما هرگز جایی نمی ریم

we are going و هیچوقت هم به اونجایی که میچرخیم نمیرسیم

Round & round میچرخیم و میچرخیم

well your gonna miss me خب تو دلت واسه من تنگ خواهد شد

cause im getting dizzy چون دارم گیج میشم

going round & round & round ميچرخيم و ميچرخيم و ميچرخيم

Oh oh oh اوه

Oh oh oh اوه

Oh oh oh اوه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد