مثل یک آهنگ عاشقانه دوستت دارم

سلنا گومز

ترجمه ها: اصلی فارسی

It's been said and done اینا گفته شد و انجام شد

Every beautiful thought's been already sung همه تفکرات قشنگ الان دیگه (تبدیل به) آهنگ شده اند

And I guess right now here's another one و من فکر کنم الانم این یکی دیگشونه

So your melody will play on and on, with best of 'em پس آهنگ تو مداوم پخش میشه، با بهترینش

You are beautiful, like a dream come alive, incredible تو زیبایی، مثه آرزویی که به طور باورنکردنی به حقیقت میپیونده

A centerfold, miracle, lyrical یه معجزه برای نواختنی

You saved my life again تو زندگیم رو نجات دادی

And I want you to know baby و من میخوام که بدونی عزیزم

I, I love you like a love song, baby من مثل یک آهنگ عاشقانه دوستت دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby من مثل یک آهنگ عاشقانه دوستت دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby من مثل یک آهنگ عاشقانه دوستت دارم عزیزم

And I keep hittin' re-pe-pe-pe-pe-pe-peat و گذاشتمش روی تکرار

I, I love you like a love song, baby من مثل یک آهنگ عاشقانه دوستت دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby من مثل یک آهنگ عاشقانه دوستت دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby من مثل یک آهنگ عاشقانه دوستت دارم عزیزم

And I keep hittin' re-pe-pe-pe-pe-pe-peat و گذاشتمش روی تکرار

Constantly, boy, you played through my mind like a symphony پسر تو مداوما مثه یه سمفونی توی ذهن من نواخته میشی

There's no way to describe what you do to me هیچ راهی نیست که توضیح بدم تو باهام چیکار کردی

You just do to me, what you do تو فقط کاری باهام کردی، که میکنی

And it feels like I've been rescued و حس میکنم انگار من رها شده ام

I've been set free من آزاد شده ام

I am hyptonized by your destiny من توسط تقدیر تو محسور شده ام

You are magical, lyrical, beautiful تو جادویی هستی، قابل نواختنی، زیبایی

You are ... And I want you to know baby تو هستی... و من میخوام که بدونی عزیزم

I, I love you like a love song, baby من مثل یک آهنگ عاشقانه دوستت دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby من مثل یک آهنگ عاشقانه دوستت دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby من مثل یک آهنگ عاشقانه دوستت دارم عزیزم

And I keep hittin' re-pe-pe-pe-pe-pe-peat و گذاشتمش روی تکرار

I, I love you like a love song, baby من مثل یک آهنگ عاشقانه دوستت دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby من مثل یک آهنگ عاشقانه دوستت دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby من مثل یک آهنگ عاشقانه دوستت دارم عزیزم

And I keep hittin' re-pe-pe-pe-pe-pe-peat و گذاشتمش روی تکرار

No one compares با هیچکس قابل مقایسه نیستی

You stand alone, to every record I own توی هر ضبطی که دارم، همه یه طرف تو یه طرف دیگه

Music to my hear that's what you are آهنگی که میشنوم چیزیه که تو هستی

A song that goes on and on یه آهنگی که تموم شدنی نیست

I, I love you like a love song, baby من مثل یک آهنگ عاشقانه دوستت دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby من مثل یک آهنگ عاشقانه دوستت دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby من مثل یک آهنگ عاشقانه دوستت دارم عزیزم

And I keep hittin' re-pe-pe-pe-pe-pe-peat و گذاشتمش روی تکرار

I, I love you like a love song, baby من مثل یک آهنگ عاشقانه دوستت دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby من مثل یک آهنگ عاشقانه دوستت دارم عزیزم

I, I love you like a love song, baby من مثل یک آهنگ عاشقانه دوستت دارم عزیزم

I love you ... like a love song عاشقتم ... مثل یک آهنگ عاشقانه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد