قلب می خواهد آنچه را که می خواهد

سلنا گومز

ترجمه ها: اصلی فارسی

You got me sippin' on somethin' تو باعث شدی من رو چیزی گیر کنم

I can't compare to nothin' که نمیتونم با هیچ چیز مقایسش کنم

I've ever known, I'm hopin' از وقتی میدونم امیدوارم که

That after this fever, I'll survive برای همین بعد از این تب جون سالم به در خواهم برد

I know I'm actin' a bit crazy من می دانم که من کمی دیوانه هستم

Strung out, a little bit hazy هیجانی و کمی مبهم بودم

Hand over heart, I'm praying دست روی قلب (از ته قلب) دعا میکردم

That I'm gonna make it out alive الان من میخام اون(خودم) رو زنده کنم

The bed's getting cold and you're not here تختخواب داره سرد میشه و تو اینجا نیستی

The future that we hold is so unclear آینده ی نا معلومی در انتظارماست

But I'm not alive until you call اما من زنده نیستم، تا زمانی که صدام کنی

And I'll bet the odds against it all و من شانس بر علیه آن همه شرط می بندم

Save your advice, 'cause I won't hear نصیحتت رو برای خودت نگه دار، چون من گوش نمی کنم

You might be right, but I don't care شاید حق با تو باشه، ولی برام مهم نیست

There's a million reasons why I should give you up

یه میلیون دلیل دارم که چرا باید ترکت کنم

But the heart wants what it wants

ولی قلب چیزیو میخاد که خودش دوس داره

The heart wants what it wants قلب چیزیو میخاد که خودش دوس داره

You got me scattered in pieces تو به من وقتی که تکه تکه خرد شده بودم دادی

Shining like stars and screamin' میدرخشه مثل ستاره ها و داد میزنه

Lighting me up like Venus روشن شدنم مثل زهره

But then you disappear and make me wait اما پس از آن شما ناپدید می شوید و باعث میشی من صبر کنم

And every second's like torture و هر ثانیه رو برای من عذاب کردی

Heroin drip, no more so هروئین قطره، نه بیشتر

Finding a way to let go پیدا کردن راهی برای اجازه رفتن

Baby, baby, no, I can't escape عزیز، عزیز، نه، من نمیتونم خودمو رها کنم

The bed's getting cold and you're not here تختخواب داره سرد میشه و تو اینجا نیستی

The future that we hold is so unclear آینده ی نا معلومی در انتظارماست

But I'm not alive until you call اما من زنده نیستم، تا زمانی که صدام کنی

And I'll bet the odds against it all و من شانس بر علیه آن همه شرط می بندم

Save your advice, 'cause I won't hear نصیحتت رو برای خودت نگه دار، چون من گوش نمی کنم

You might be right, but I don't care شاید حق با تو باشه، ولی برام مهم نیست

There's a million reasons why I should give you up

یه میلیون دلیل دارم که چرا باید ترکت کنم

But the heart wants what it wants

ولی قلب چیزیو میخاد که خودش دوس داره

The heart wants what it wants قلب چیزیو میخاد که خودش دوس داره

The heart wants what it wants قلب چیزیو میخاد که خودش دوس داره

The heart wants what it wants قلب چیزیو میخاد که خودش دوس داره

This is a modern fairytale این یه افسانه مدرنه

No happy endings, no wind in our sails هیچ پایان خوشی نیست، هیچ بادی در بادبان ما نیست

But I can't imagine, a life without ولی من نمیتونم زندگی ای رو تصور کنم بدون

Breathless moments لحظه های نفس گیر

Breaking me down منو میشکونه

Down, down, down نابودم می کنه نابودم می کنه

The bed's getting cold and you're not here تختخواب داره سرد میشه و تو اینجا نیستی

The future that we hold is so unclear آینده ی نا معلومی در انتظارماست

But I'm not alive until you call اما من زنده نیستم، تا زمانی که صدام کنی

And I'll bet the odds against it all و من شانس بر علیه آن همه شرط می بندم

Save your advice, 'cause I won't hear نصیحتت رو برای خودت نگه دار، چون من گوش نمی کنم

You might be right, but I don't care شاید حق با تو باشه، ولی برام مهم نیست

There's a million reasons why I should give you up

یه میلیون دلیل دارم که چرا باید ترکت کنم

But the heart wants what it wants

ولی قلب چیزیو میخاد که خودش دوس داره

The heart wants what it wants قلب چیزیو میخاد که خودش دوس داره

The heart wants what it wants قلب چیزیو میخاد که خودش دوس داره

The heart wants what it wants قلب چیزیو میخاد که خودش دوس داره

The heart wants what it wants, baby قلب می خواهد آنچه را که می خواهد، عزیزم

It wants what it wants, baby می خواهد آنچه را می خواهد، عزیزم

It wants what it wants اون (قلب) چیزی رو میخواد که میخواد

It wants what it wants اون (قلب) چیزی رو میخواد که میخواد

The heart wants what it wants, baby قلب می خواهد آنچه را که می خواهد، عزیزم

It wants what it wants اون (قلب) چیزی رو میخواد که میخواد

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد