La la la la la la la la la la la Oh لا لا لا ﻻ ﻻ ﻻ ﻻ اوه

You know I never felt like this before (Oh oh) تو می دونی من قبلأ همچین حسی نداشتم ( اوه اوه )

La la la la la la la la la la la Oh لا لا لا ﻻ ﻻ ﻻ ﻻ اوه

This feels like so real (Oh oh) این حس خیلی واقعیه ( اوه اوه )

I'm obsessive when just one thought of you comes up, and I'm aggressive just one thought of closing up من عقده‌ای میشم وقتی یکی بهت فکر کرده و نتیجه بگیره، و پرخاشگر میشم وقتی کسی درباره ی نزدیک شدن بهت فکر کنه

You got me stressing incessantly pressing the issue, 'cause every moment gone you know I miss you می‌تونی منو به استرس طولانی بندازی که به مشکلات فشار میاره، چون هر لحظه که می‌گذره می‌دونی که از دستت می‌دم

I'm the question and you're of course's the answer, just hold me close boy 'cause I'm your tiny dancer من سوال هستم و البته تو جوابش، فقط منو نزدیک خودت نگه دار چون من رقصنده ی کوچکتم

You make me shaken I'm never mistaken, but I can't control myself got me calling out for help باعث میشی بلرزم، هیچ وقت اشتباه نمی کنم، اما نمی تونم خودمو کنترل کنم، میخوام داد بزنم کمک بیاد

S.O.S. Please someone help me اس او اس لطفأ یکی کمکم کنه

It's not healthy for me to feel this Y.O.U (Why Oh You) are making this hard? برای سلامتیم خوب نیس که همچین حسی بهت داشته باشم (چرا تو ) اینقدر سختش میکنی؟

I can't take it, see it don't feel right نمیتونم تحملش کنم ! ببین من حس خوبی ندارم !

S.O.S. Please someone help me اس او اس لطفأ یکی کمکم کنه

It's not healthy (It's not healty) for me to feel this Y.O.U (Why Oh You) are making this hard? برای سلامتیم خوب نیس ( برای سلامتیم خوب نیس ) که همچین حسی داشته باشم (اوه چرا تو ) اینقدر سختش میکنی؟

You got me tossin' and turnin' and I can't sleep at night منو انداختی و چرخوندی و شبا نمی تونم بخوابم

This time please someone come and rescue me, 'cause you on my mind has got me losing it این دفعه لطفأ یکی بیاد و نجاتم بده ، چون فکر تو باعث میشه دیونه بشم

I'm lost you got me lookin' for the rest of me love is testing me, but still I'm losing it من گمشده تم یه نگاه بنداز تا آروم شم، عشق داره امتحانم می کنه ، ولی هنوز بازنده ی اونم

This time please someone come and rescue me, 'cause you on my mind has got me losing it این دفعه لطفأ یکی بیاد و نجاتم بده ، چون فکر تو باعث میشه دیونه بشم

I'm lost you got me lookin' for the rest of me, got the best of me so now I'm losing it من گمشده تم یه نگاه بنداز تا آروم شم، بهترین چیزمو گرفته ، ولی هنوز بازنده ی اونم

Just your presence in a second guess my sanity فقط حدس بزن یه لحظه حضورت منو آروم می کنه

Yes it's a lesson, and it is based on my vanity آره این یه درسه ، و بر مبنای اعتماد به نفسم هس

My tummy's up in knots, so when I see you I get so hot تامی من در غده‌هاست، پس وقتی می‌بینمت خیلی گرم می‌شم

My common sense is out the door, can't seem to find the light احساس عادیم خارج از دره، به نظر نمی‌رسه بتونم نورو پیدا کنم

Take me (ha ha) you know inside you feel it right بگیر منو (ها ها ) تو می دونی درونت حس می کنه این درسته

Take me I'ma put desire up in your arms tonight بغلم کن من افتخار این رو به دستهات میدم

I'm out with you, you got me head over heels من باهات بیرونم ، تو سرم رو

Boy, you keep me hangin' on the way you make me feel پسر ، منو معلق نگه میداری تو حسی که برام ایجاد می کنی

S.O.S. Please someone help me (Someone help me) اس او اس لطفأ کسی کمک کنه (یکی کمک کنه)

It's not healthy for me to feel this Y.O.U (Why Oh You) are making this hard? برای سلامتیم خوب نیس که همچین حسی بهت داشته باشم (چرا تو ) اینقدر سختش میکنی؟

You got me tossin' and turnin' and I can't sleep at night منو انداختی و چرخوندی و شبا نمی تونم بخوابم

This time please someone come and rescue me, 'cause you on my mind has got me losing it ('Cause you on my mind) این دفعه لطفأ کسی بیاد و نجاتم بده . چون فکر تو باعث میشه دیونه بشم (چون فکر تو توی ذهنمه)

I'm lost you got me lookin' for the rest of me love is testing me, but still I'm losing it من گمشده تم یه نگاه بنداز تا آروم شم، عشق داره امتحانم می کنه ، ولی هنوز بازنده ی اونم

This time please someone come and rescue me (Someone come and rescue me), 'cause you on my mind has got me losing it این دفعه لطفأ کسی بیاد و نجاتم بده ( این دفعه لطفأ یکی بیاد و نجاتم بده ) چون فکر تو باعث میشه دیونه بشم

I'm lost, you got me lookin' for the rest of me, got the best of me, so now I'm losing it من گمشده تم یه نگاه بنداز تا آروم شم، بهترین چیزمو گرفته ، ولی هنوز بازنده ی اونم

Boy, you know you got me feeling open, and boy your love's enough with words unspoken پسر، می‌دونی که وادارم کردی احساس باز داشته باشم، و پسر عشقت با کلمات ناگفته کافیه

I said boy I'm telling you, you got me open I don't know what to do it's true, I'm going crazy over you, I'm begging من گفتم پسر دارم بهت می‌گم، تو فکرمو باز کردی نمی‌دونم چه کاری درسته، من دارم از دستت دیوونه می‌شم، بهت التماس می‌کنم

S.O.S. Please someone help me (Somebody help me) کمک لطفأ کسی کمک کنه ( کسی کمک کنه )

It's not healthy for me to feel this Y.O.U (Why Oh You) are making this hard?(Why you making this hard for me babe?) این برای سلامتیم خوب نیس که همچین حسی داشته باشم (چرا اوه تو ) اینقدر سختش می کنی؟ ( چرا اینقدر سختش می کنی؟ )

You got me tossin' and turnin' and I can't sleep at night منو انداختی و چرخوندی و شبا نمی تونم بخوابم

This time please someone come and rescue me (someone rescue me), 'cause you on my mind has got me losing it این دفعه لطفأ کسی بیاد و نجاتم بده (کسی بیاد و نجاتم بده ) چون فکر تو باعث میشه دیونه بشم

I'm lost you got me lookin' for the rest of me, love is testing me but still I'm losing it (Love is testing me but still I'm losing it) من گمشده تو ام یه نگاه بنداز تا اروم شم (عشق امتحانم می کنه و دارم عقلمو از دست میدم)

This time please someone come and rescue me, 'cause you on my mind has got me losing it ('Cause you on my mind, all of the time) این دفعه لطفأ یکی بیاد و نجاتم بده . چون فکر تو باعث میشه دیونه بشم ( چون فکر تو باعث میشه دیونه بشم)

I'm lost you got me lookin' for the rest of me, got the best of me so now I'm losing it (Best of me, I'm losing it) من گمشده تم یه نگاه بنداز تا آروم شم، دیگه دارم عقلمو از دست میدم

La la la la la la la la la la la Oh لا لا لا ﻻ ﻻ ﻻ ﻻ اوه

Oh oh اوه اوه

La la la la la la la la la la la Oh لا لا لا ﻻ ﻻ ﻻ ﻻ اوه

Oh oh اوه اوه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد