متنفرم از اینکه دوستت دارم

ریانا

ترجمه ها: اصلی فارسی

As much as I love you بیشتر از اونیکه دوست دارم

as much as I need you. بیشتر از اونیکه بهت نیاز دارم

And i can't stand you و نمیتونم مقابلت واستم

must everything you do باید هرکار تو انجام میدی

make me wanna smile من رو به خنده میندازه

Can I not like you for awhile? میتونم یه لحظه هم دوست نداشته باشم؟

Si tu me dejas, te enfadas ولی تو راحتم نمیذاری و منو ناراحت می کنی

y despues me vuelves a besar و بعد لبهای منو می بوس

y eso me hace olvidar و ناگهان یادم میره

(que estoy molesto) (که غم و غصه ای داشتم)

y no me acuerdo de por qué و دیگه کارایی که کردی رو به یاد نمیارم

But I haaaate

you know exactly what to do دقیقا میدونی که چیکار کنی

so that i can't stay mad at you به خاطر همین نمیتونم از دستت عصبانی بشم

for too long برای مدتی

thats wrong... و این همیشه برام یه مشکل بود

Nadie me calma como tu ولی از این متنفرم

y me doy cuenta que mi unica verdad دقیقا میدونی که چطور مو نوازش کنی

es que odio amarte tanto به همین خاطر دیگه نمیخوام از تو ایراد بگیرم

And I hate how much i love you boy و از اینکه اینقدر دوست دارم متنفرم پسر

i cant stand how much i need you (te quiero) نمیتونم اینو تحمل کنم که چقدر بهت نیاز دارم (بهت نیاز دارم)

and I hate how much i love you boy و از اینکه اینقدر دوست دارم متنفرم پسر

but I just cant let you go اما فقط نمیتونم رهایت کنم

and i hate that i love you so و از اینکه اینقدر دوست دارم متنفرم... اینقدر

Tu sabes el poder que tienes sobre mi تو دقیقا میدونی که چه قدرتی داری

nadie mas me hace reir... تنها کسی که میتونه منو به خنده بیاره

Said its not fair این عادلانه نیست

how you take advantage of the fact that i که داری از این قضیه سواستفاده میکنی

will be under reason why که من بدون هیچ دلیلی عاشقتم

and it just aint right و این غلطه

Y es que odio amarte tanto amor و از اینکه اینقدر دوست دارم متنفرم دختر

Saber que te necesito نمیتونم اینو تحمل کنم که چقدر بهت نیاز دارم

Es que odio amarte tanto amor و از اینکه اینقدر دوست دارم متنفرم دختر

no puedo vivir sin ti ولی نمیتونم بی خیالت بشم

pero odio quererte asi و از اینکه اینقدر عاشقتم متنفرم

One of these days maybe your magic wont affect me شاید یک روزی از این روزها دیگه جادو تو روی من اثر نداشته باشه

and your kiss wont make me weak و بوسه های تو دیگه سست نکنن

Pero nadie, nadie mas خداییش سخته نوشتن به فارسی

hoy me conoce tanto پس شاید همیشه بتونی روی من کنترل داشته باشی

Eso es un hechizo que tienes sobre mi اسی رو همچنان کار داره باهاش

As much as I love you (te necesito) خیلی دوست دارم

as much as I need you (te quiero tanto) خیلی بهت نیاز دارم

As much as I love you (te necesito) خیلی دوست دارم

as much as I need you (te quiero tanto) خیلی بهت نیاز دارم

And I hate that I love you... So و از اینکه اینقدر دوست دارم متنفرم... اینقدر

And i hate how much i love you boy و از اینکه اینقدر دوست دارم متنفرم پسر

i cant stand how much i need you (te necesito) نمیتونم اینو تحمل کنم که چقدر بهت نیاز دارم (بهت نیاز دارم)

and i hate how much i love you boy و از اینکه اینقدر دوست دارم متنفرم پسر

but i just cant let you go نمیتونم رها کنم ات

and i hate that i love you so و از اینکه اینقدر دوست دارم متنفرم... اینقدر

and و

i hate that I love you so... so... و از اینکه اینقدر دوست دارم متنفرم. . .

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد