ما عشق رو پیدا کردیم

ریانا

ترجمه ها: اصلی فارسی

Yellow diamonds in the light الماس‌های زرد در روشنایی

I was standing side by side کنارت شانه به شانه ایستاده بودم.

As your shadow crosses mine در حالی که سایه تو از سایه ی من عبور کرد

What it takes to come alive چی من و زنده نگه میداره

It's the way I'm feeling, I just can't deny این راهیه که احساس میکنم، من نمیتونم نادیدش بگیرم

But I've gotta let it go اما من باید بی خیالش بشم

We found love in a hopeless place ما عشق رو تو نا امیدی پیدا کردیم

We found love in a hopeless place ما عشق رو تو نا امیدی پیدا کردیم

We found love in a hopeless place ما عشق رو تو نا امیدی پیدا کردیم

We found love in a hopeless place ما عشق رو تو نا امیدی پیدا کردیم

Shine a light through an open door نوری در یک در باز شده میدرخشه

Love and life I will divide عشق و زندگی رو جدا خواهم کرد.

Turn away 'cause I need you more برگرد، چون بیشتر از این حرفا بهت نیاز دارم

Feel the heartbeat in my mind ضربان قلبم رو تو مغزم احساس میکنم

It's the way I'm feeling, I just can't deny این راهیه که احساس میکنم، من نمیتونم نادیدش بگیرم

But I've gotta let it go اما من باید بی خیالش بشم

We found love in a hopeless place ما عشق رو تو نا امیدی پیدا کردیم

We found love in a hopeless place ما عشق رو تو نا امیدی پیدا کردیم

We found love in a hopeless place ما عشق رو تو نا امیدی پیدا کردیم

We found love in a hopeless place ما عشق رو تو نا امیدی پیدا کردیم

Yellow diamonds in the light الماس‌های زرد در روشنایی

I was standing side by side کنارت شانه به شانه ایستاده بودم.

As your shadow crosses mine در حالی که سایه تو از سایه ی من عبور کرد

We found love in a hopeless place ما عشق رو تو نا امیدی پیدا کردیم

We found love in a hopeless place ما عشق رو تو نا امیدی پیدا کردیم

We found love in a hopeless place ما عشق رو تو نا امیدی پیدا کردیم

We found love in a hopeless place ما عشق رو تو نا امیدی پیدا کردیم

We found love in a hopeless place ما عشق رو تو نا امیدی پیدا کردیم

We found love in a hopeless place ما عشق رو تو نا امیدی پیدا کردیم

We found love in a hopeless place ما عشق رو تو نا امیدی پیدا کردیم

We found love in a hopeless place ما عشق رو تو نا امیدی پیدا کردیم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد