رقصیدن در تاریکی

ریانا

ترجمه ها: اصلی فارسی

Come on یالا

I wanna dance in the dark میخوام در تاریکی برقصم

Come on یالا

We're gonna light up the night ما می‌خوایم شب رو روشن کنیم

Come on یالا

I wanna dance in the dark میخوام در تاریکی برقصم

Come on یالا

We're gonna light up the night ما می‌خوایم شب رو روشن کنیم

Underdogs, dance in the middle of the night رقصیدن در نیمه‌ی شب

Can see the night skies in the mirror of your eyes من می تونم که آسمون شب رو در آینه چشمات ببینم

If you don't dance, make sure you got the rhythm اگر تو نمیرقصی، مطمئن شو که ریتم رو میگیری

Make sure that your heartbeat beats with the rhythm مطمئن شو که ضربان قلبت با ریتم بتپه

I wanna run wild in the middle of the night من میخام که در نیمه شب بدوم

Right under the moon, bodies glowing in the night درست زیر مهتاب، بدنهامون در شب می درخشند

Nothing in between our skins but the rhythm چیزی بین پوست ما نیست جز ریتم

Make sure that your heartbeat beats with the rhythm مطمئن شو که ضربان قلبت با ریتم بتپه

The night time is the right time هنگامه‌ی شب، هنگامه‌ای درست است

I wanna dance in the dark میخوام در تاریکی برقصم

And never stop و هرگز نایستم

We're gonna light up the night ما می‌خوایم شب رو روشن کنیم

Like shooting stars مثل پرت کردن ستاره هاست

Whenever you hear the sound هر موقع که صدا رو شنیدی

Don't be alarmed نگران نشو

Oh, oh, oh, dancing in the dark اوه، اوه، اوه، رقصیدن در شب

I wanna dance in the dark میخوام در تاریکی برقصم

And never stop و هرگز نایستم

We're gonna light up the night ما می‌خوایم شب رو روشن کنیم

Like shooting stars مثل پرت کردن ستاره هاست

Whenever you hear the sound هر موقع که صدا رو شنیدی

Don't be alarmed نگران نشو

Oh, oh, oh, dancing in the dark اوه، اوه، اوه، رقصیدن در شب

Underdogs dance in the middle of the night رقصیدن در نیمه‌ی شب

Out here with the stars like the creatures of the night بیرون اینجا با ستاره ها مثل مخلوقات شب

If you don't dance, make sure you got the rhythm اگر تو نمیرقصی، مطمئن شو که ریتم رو میگیری

Make sure that your heartbeat beats with the rhythm مطمئن شو که ضربان قلبت با ریتم بتپه

I wanna dance, dance in the middle of the night من میخام برقصم، رقصیدن در نیمه‌ی شب

Can see the night skies in the mirror of your eyes من می تونم که آسمون شب رو در آینه چشمات ببینم

If you don't dance, make sure you got the rhythm اگر تو نمیرقصی، مطمئن شو که ریتم رو میگیری

Make sure that your heart beats مطمئن شو که ضربان قلبت...

Beats with the rhythm با ریتم می تپه

The night time is the right time هنگامه‌ی شب، هنگامه‌ای درست است

I wanna dance in the dark میخوام در تاریکی برقصم

And never stop و هرگز نایستم

We're gonna light up the night ما می‌خوایم شب رو روشن کنیم

Like shooting stars مثل پرت کردن ستاره هاست

Whenever you hear the sound هر موقع که صدا رو شنیدی

Don't be alarmed نگران نشو

Oh, oh, oh, dancing in the dark اوه، اوه، اوه، رقصیدن در شب

I wanna dance in the dark میخوام در تاریکی برقصم

And never stop و هرگز نایستم

We're gonna light up the night ما می‌خوایم شب رو روشن کنیم

Like shooting stars مثل پرت کردن ستاره هاست

Whenever you hear the sound هر موقع که صدا رو شنیدی

Don't be alarmed نگران نشو

Oh, oh, oh, dancing in the dark اوه، اوه، اوه، رقصیدن در شب

I wanna dance in the dark میخوام در تاریکی برقصم

Come on یالا

We're gonna light up the night ما می‌خوایم شب رو روشن کنیم

Come on یالا

I wanna dance in the dark میخوام در تاریکی برقصم

Come on یالا

We're gonna light up the night ما می‌خوایم شب رو روشن کنیم

I wanna dance in the dark میخوام در تاریکی برقصم

And never stop و هرگز نایستم

We're gonna light up the night ما می‌خوایم شب رو روشن کنیم

Like shooting stars مثل پرت کردن ستاره هاست

Whenever you hear the sound هر موقع که صدا رو شنیدی

Don't be alarmed نگران نشو

Oh, oh, oh, dancing in the dark اوه، اوه، اوه، رقصیدن در شب

I wanna dance in the dark میخوام در تاریکی برقصم

And never stop و هرگز نایستم

We're gonna light up the night ما می‌خوایم شب رو روشن کنیم

Like shooting stars مثل پرت کردن ستاره هاست

Whenever you hear the sound هر موقع که صدا رو شنیدی

Don't be alarmed نگران نشو

Oh, oh, oh, dancing in the dark اوه، اوه، اوه، رقصیدن در شب

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد