هیچ جا بندر نابو

رضا صادقی

ترجمه ها: اصلی

آخی كوكوكو تو چرا نالی شب و روز

برادر باخته ای آخی چه دلسوز

نه برادر باختمو نه خویش دلسوز

آخ من از شانس كجم نالم شب و روز

هرجا رفتم، هرجا اُمدی، هركجا نگاه مكه

ذره ای از آشنایی با جون و دل صدا مكه

هرجای دنیا كه رفتم اُمدی كه جای مه نهه

گرچه دنیاشون قشنگه ولی دنیای مه نهه

آخرش خوب اُمدنست كه دیریا آخر نابو

هیچ كسی بندری و هیچ جا بندر نابو

آخرش خوب اُمدنست كه دیریا آخر نابو

هیچ كسی بندری و هیچ جا بندر نابو

جلویل خوسی بی بی، بوی خاك و عود و گشته

سر رو پا بپ كه با قلیون خسته رو گفار انشته

فصل گارمزنگی و انبا، خش خشون هیش و شروند

سوز شعر خالو قنبر كه دل و جون شبرشته

آخرش خوب اُمدنست كه دیریا آخر نابو

هیچ كسی بندری و هیچ جا بندر نابو

آخرش خوب اُمدنست كه دیریا آخر نابو

هیچ كسی بندری و هیچ جا بندر نابو

تو اگه خوب یا بدی خاك تو سرمه ی چشومن

هركه و هرجا بشم اسم تو ورد لبومن

همه جای ای دنیا به یه گوشَت نارست

بندرم رو خو مچرخون از ای چوك بی كَست

همه جای ای دنیا به یه گوشَت نارست

بندرم رو خو مچرخون از ای چوك بی كَست

آخرش خوب اُمدنست كه دیریا آخر نابو

هیچ كسی بندری و هیچ جا بندر نابو

آخرش خوب اُمدنست كه دیریا آخر نابو

هیچ كسی بندری و هیچ جا بندر نابو

هیچ جا بندر نابو ، هیچ جا بندر نابو ، هیچ جا بندر نابو ،

هیچ جا بندر نابو ، هیچ جا بندر نابو ، هیچ جا بندر نابو

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد