زمان های هدررفته

د ویکند

ترجمه ها: اصلی فارسی

Wasted times I spent with someone else زمان های از دست رفته ای که من با یکی دیگه گذروندم

She wasn't even half of you اون حتی نصف تو هم نبود

Reminiscin' how you felt به خاطر بیار چه احساسی داشتی

And even though you put my life through hell و اگرچه تو زندگی منو تبدیل به جهنم کردی

I can't seem to forget 'bout you, 'bout you نمیتونم فراموشت کنم

I want you to myself من تو رو واسه خودم می خوام

And now I'm askin', who do you belong to now? و حالا می پرسم، الان تو مال کی هستی؟

Who you give that love to now? الان عاشق کی هستی؟

Who you pullin' up on? کی تورو میکِشه؟

Who you gettin' sprung for now? الان درگیر کی هستی؟

And what they got that I ain't got? 'Cause I got a lot و اونا چی دارن که من ندارم؟ چون من خیلی چیزا دارم

Don't make me run up on 'em, got me blowin' up their spot منو مجبور نکن که بکشم روشون .... از بینشون ببرم

'Cause I ain't got no business catchin' feelings anyway به هر حال، من هیچ حس و حالتی نمی گیرم

I ain't got no business catchin' feelings من هیچ حس و حالتی نگرفتم

Catchin' feelings گرفتن احساسات

These girls only want you when you're winnin' (winnin') این دخترا فقط وقتی می خوان که تو می بری

But you've been with me from the beginnin' (ooh, yeah-eah) اما تو از اولش با من بودی (اوه، آره-ه)

And I know right now that we're not talkin' (not talkin') و من الان میدونم که ما حرف نمیزنیم (حرف نمیزنیم)

I hope you know this is still an option امیدوارم که بدونی که من هنوز یکی از گزینه هاتم

'Cause I'll beat it up (I'll beat it up, yeah) چون من اینو میزنم (من اینو میزنم، آره)

I'll take my time to learn the way your body functions من وقتمو برای یادگیری نحوه عملکرد بدن تو می گیرم

You were equestrian, so ride it like a champion (I'll beat it) تو سواری میکردی، پس اینو مثه یه قهرمان بِرون (من اینو میزنم)

This [work] will get you high without no other substance این کار بدون هیچ مواد دیگه‌ای تورو نئشه میکنه

So who do you belong to now? (Who do you belong to now?) پس تو الان مال کی هستی؟ (الان مال کی هستی؟)

Who you give that love to now? (Who you give that love to now?) الان کیو دوست داری؟ (الان کیو دوست داری؟)

Who you pullin' up on? کی تورو میکِشه؟

Who you gettin' sprung for now? (Who you gettin' sprung for now?) الان درگیر کی هستی؟ (درگیر کی هستی؟)

And what they got that I ain't got? 'Cause I got a lot (I got a lot) اونا چی دارن که من ندارم؟چون من خیلی چیزا دارم (خیلی چیزا دارم)

Don't make me run up on 'em, got me blowin' up their spot منو مجبور نکن که بکشم روشون .... از بینشون ببرم

'Cause I ain't got no business catchin' feelings anyway به هر حال، من هیچ حس و حالتی نمی گیرم

I ain't got no business catchin' feelings (Feelings) من هیچ حس و حالتی نمیگیرم (احساسات)

Catchin' feelings گرفتن احساسات

(I ain't got no business catchin' feelings) من هیچ حس و حالتی نگرفتم

(I ain't got no business catchin' feelings) من هیچ حس و حالتی نگرفتم

(Catchin' fee-fee-fee-fee) (گرفتن احساسات)

(Feelings) (احساسات)

(I ain't got no business catchin' feelings) من هیچ حس و حالتی نگرفتم

(I ain't got no business catchin' feelings) من هیچ حس و حالتی نگرفتم

(Catchin' fee-fee-fee-fee) (گرفتن احساسات)

Wake up از خواب بیدار شو

I don't wanna wake up نمی خوام بیدار شم

I don't wanna wake up نمی خوام بیدار شم

If you ain't layin' next to me اگه تو کنار من دراز نکشیدی

I don't wanna wake up نمی خوام بیدار شم

I don't wanna wake up نمی خوام بیدار شم

I don't wanna wake up نمی خوام بیدار شم

If you ain't layin' next to me-e-e اگه تو کنار من دراز نکشیدی

(On me, me) (روی من، من)

(On me, oh, I) (روی من، آه، من)

(On me, on me, on me) (روی من، روی من، روی من)

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد