اسمم رو فریاد بزن

د ویکند

ترجمه ها: اصلی فارسی

We found each other ما همدیگرو پیدا کردیم

I helped you out of a broken place بهت کمک کردم از یک جای داغون بیای بیرون

You gave me comfort تو بهم ارامش دادی

But falling for you was my mistake اما عاشق تو شدن اشتباه من بود

I put you on top, I put you on top من تو رو بالا بردمت (بهت ارزش دادم)

I claimed you so proud and openly من تو رو با غرور و آغوش باز گرفتمت

And when times were rough, when times were rough و وقتی اوقات سختیه!زمان سختیه

I made sure I held you close to me مطمئن شدم که تورو نزدیک خودم نگه میدارم

So call out my name (Call out my name) پس اسم من رو داد بزن (اسم من رو فریاد بزن)

Call out my name when I kiss you so gently اسمم رو فریاد بزن وقتی که اروم میبوسمت

I want you to stay (Want you to stay) من میخوام که تو بمونی (من میخوام که تو بمونی)

I want you to stay even though you don't want me میخوام ازت بمونه اگرچه تو منو نمیخوای

Girl, why can't you wait? (Why can't you wait, baby?) دختر،چرا نمیتونی صبر کنی؟(چرا نمیتونی صبر کنی،عزیزم؟)

Girl, why can't you wait 'til I fall out of love? دختر چرا نمیتونی صبر کنی تا عشقم بهت تموم شه

Won't you call out my name? (Call out my name) نمیخوای اسم منو داد بزنی؟ (اسم منو داد بزن)

Girl, call out my name, and I'll be on my way دختر اسمم رو صدا بزن و من راه میفتم به سمتت

And I'll be on my— و راه میفتم ب...

I said I didn't feel nothing, baby, but I lied گفتم من چیزی احساس نمیکنم اما دروغ میگفتم

I almost cut a piece of myself for your life من همیشه بخشی از خودمو برای زندگی تو اختصاص میدادم

Guess I was just another pit stop فکر کنم من یه pitstop دیگه ای برات بودم

'Til you made up your mind تا موقعی که تصمیمت رو گرفتی

You just wasted my time تو فقط وقت منو تلف کردی

You're on top, I put you on top تو بالا هستی، من تورو بالا میبرم

I claimed you so proud and openly, babe عزیزم ، من تو رو خیلی با غرور و با آغوش باز گرفتمت

And when times were rough, when times were rough و وقتی اوقات سختیه!زمان سختیه

I made sure I held you close to— مطمئن شدم که تورو نزدیک نگه میدارم

So call out my name (Call out my name, baby) پس نام من را صدا کن (نام من را صدا کن، عزیزم)

So call out my name when I kiss you so gently پس صدام بزن وقتی که به ارومی میبوسمت

I want you to stay (I want you to stay) من میخوام که بمونی

I want you to stay even though you don't want me میخوام ازت بمونه اگرچه تو منو نمیخوای

Girl, why can't you wait? (Girl, why can't you wait til' I?) دختر، چرا نمی تونی صبر کنی؟ (دختر، چرا نمی توانی صبر کنی؟)

Girl, why can't you wait til' I fall out of loving? دختر چرا نمیتونی صبر کنی تا عشقم بهت تموم شه

Babe, call out my name (Say call out my name, baby) عزیزم، اسممو فریاد بزن (بگو اسممو فریاد بزن، عزیزم)

Just call out my name, and I'll be on my way فقط اسممو صدا بزن و من به سمتت راه میفتم

Girl, I'll be on my— دختر، من راه میفتم به

(On my way, all the way) در راه من، تمام راه

(On my way, all the way, ooh) در راه من، تمام راه، اوه

(On my way, on my way, on my way) در راه من، در راه من، در راه من

(On my way, on my way, on my way) در راه من، در راه من، در راه من

(On my) (در من)

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد