متاسفم متاسف نیستم

دمی لواتو

ترجمه ها: اصلی فارسی

Payback is a bad bitch انتقام چیز بدیه

And baby, I'm the baddest, I'm the baddest, I'm the baddest و عزیزم,من بدترینم, بدترینم, بدترینم

Go برو!

Now I'm out here looking like revenge حالا همین جا انگار دنبال انتقام گرفتنم

Feelin' like a 10, the best I've ever been فکر می کنم مثل 10,بهترین چیزیه که تا حالا داشتم

And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this و آره، می دونم ‌که بدجور بهت ضربه می زنه که منو اینجوری ببینی

But it gets worse (wait a minute) اما بدترم میشه ( یه دقیقه وایسا )

Now you're out here looking like regret حالا تو این جایی به نظر میاد افسوس می خوری

Ain't too proud to beg, second chance you'll never get بیش از حد مغرور نباش التماس کن، فرصت دیگه ای نداری

And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this و آره، می دونم ‌که بدجور بهت ضربه می زنه که منو اینجوری ببینی

But it gets worse (wait a minute) اما بدترم میشه ( یه دقیقه وایسا )

Now payback is a bad bitch حالا انتقام چیز بدیه

And baby, I'm the baddest و عزیزم، من بدترینم

You scoffing' with a savage داری سر به سر یه وحشی میذاری

Can't have this, can't have this (ahhh) نمی تونم داشته باشمش ,نمی تونم داشته باشمش (آه ه ه)

And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nahhh و خوشحال میشم اینو برات آسون کنم.اما نه

Baby, I'm sorry (I'm not sorry) عزیزم، متأسفم (من متأسف نیستم)

Baby, I'm sorry (I'm not sorry) عزیزم، متأسفم (من متأسف نیستم)

Being so bad got me feelin' so good خیلی بد شدن حس خوبی بهم میده

Showing you up like I knew that I would هویتِتو آشکار می کنم مثل این که از قبل می دونستم

Baby, I'm sorry (I'm not sorry) عزیزم، متأسفم (من متأسف نیستم)

Baby, I'm sorry (I'm not sorry) عزیزم، متأسفم (من متأسف نیستم)

Feeling inspired 'cause the tables have turned انگیزه پیدا کردم چون بازی برگشته

Yeah, I'm on fire and I know that it burns آره، تو بهترین وضعیتم هستم و می دونم این تو رو می سوزونه

Baby, fineness is the way to kill عزیزم، عالی بودن یه راه برای کشتنه

Tell me how it feel, bet it's such a bitter pill بهم بگو چه احساسی داره، شرط می بندم مثل یه قرص تلخه

And yeah I know, you thought you had bigger and better things و آره می دونم, فکر می کردی چیزای بزرگتر و بهتری داری

Bet right now this stings (wait a minute) شرط می بندم الآن داری می سوزی (یه دقیقه وایسا)

'Cause the grass is greener under me 'چون علف زیر پاهای من سبزتره

Brightest technicolor, I can tell that you can see روشن ترین تکنی کالر، می تونم بهت بگم که ببینی

And yeah I know, how bad it must hurt to see me like this و آره، می دونم ‌که بدجور بهت ضربه می زنه که منو اینجوری ببینی

But it gets worse (wait a minute) اما بدترم میشه ( یه دقیقه وایسا )

Now payback is a bad bitch حالا انتقام چیز بدیه

And baby, I'm the baddest و عزیزم، من بدترینم

You scoffing' with a savage داری سر به سر یه وحشی میذاری

Can't have this, can't have this (ahhh) نمی تونم داشته باشمش ,نمی تونم داشته باشمش (آه ه ه)

And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nahhh و خوشحال میشم اینو برات آسون کنم.اما نه

Baby, I'm sorry (I'm not sorry) عزیزم، متأسفم (من متأسف نیستم)

Baby, I'm sorry (I'm not sorry) عزیزم، متأسفم (من متأسف نیستم)

Being so bad got me feelin' so good خیلی بد شدن حس خوبی بهم میده

Showing you up like I knew that I would هویتِتو آشکار می کنم مثل این که از قبل می دونستم

Baby, I'm sorry (I'm not sorry) عزیزم، متأسفم (من متأسف نیستم)

Baby, I'm sorry (I'm not sorry) عزیزم، متأسفم (من متأسف نیستم)

Feeling inspired 'cause the tables have turned انگیزه پیدا کردم چون بازی برگشته

Yeah, I'm on fire and I know that it burns آره، تو بهترین وضعیتم هستم و می دونم این تو رو می سوزونه

Talk that talk, baby اون جوری حرف بزن، عزیزم

Better walk, better walk that walk, baby بهتره که راه بری، بهتره که اون جوری راه بری، عزیزم

If you talk, if you talk that talk, baby اگه حرف بزنی، اگه اون جوری حرف بزنی، عزیزم

Better walk, better walk that walk, baby بهتره که راه بری، بهتره که اون جوری راه بری، عزیزم

Oh yeah, talk that talk, baby اوه آره، اون جوری حرف بزن، عزیزم

Better walk, better walk, that walk, baby بهتره که راه بری، بهتره که اون جوری راه بری، عزیزم

If you talk, if you talk that talk, baby اگه حرف بزنی، اگه اون جوری حرف بزنی، عزیزم

Better walk, better walk that walk, baby بهتره که راه بری، بهتره که اون جوری راه بری، عزیزم

Baby, I'm sorry (I'm not sorry) عزیزم، متأسفم (من متأسف نیستم)

Baby, I'm sorry (I'm not sorry) عزیزم، متأسفم (من متأسف نیستم)

Being so bad got me feelin' so good خیلی بد شدن حس خوبی بهم میده

Showing you up like I knew that I would هویتِتو آشکار می کنم مثل این که از قبل می دونستم

Baby, I'm sorry (I'm not sorry) عزیزم، متأسفم (من متأسف نیستم)

Baby, I'm sorry (I'm not sorry) عزیزم، متأسفم (من متأسف نیستم)

Feeling inspired 'cause the tables have turned انگیزه پیدا کردم چون بازی برگشته

Yeah, I'm on fire and I know that it burns آره، تو بهترین وضعیتم هستم و می دونم این تو رو می سوزونه

Payback is a bad bitch انتقام چیز بدیه

And baby, I'm the baddest, I'm the baddest, I'm the baddest و عزیزم,من بدترینم, بدترینم, بدترینم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد