فقط برای همیشه

دمی لواتو

ترجمه ها: اصلی فارسی

I've been thinking about the future به آینده فکر کردم

And I've been thinking about the now و به حال فکر کردم

I know we're gonna be together میدونم ما با هم میمونیم

I just don't know how فقط نمیدونم چه طور

You know when we get close میدونی کی به هم نزدیک بشیم

Can't deny the tension between us both نمیتونی کشش بین جفتمون رو نادیده بگیری

And I don't wanna pressure you و نمیخوام تو رو تحت فشار قرار بدم

But I think you need to make a move اما فکر کنم باید یه حرکتی بکنی

I've been waiting (I've been waiting) من خیلی صبر کردم (من خیلی صبر کردم)

And I'll keep waiting (and I'll keep waiting) و باز هم صبر میکنم (و باز هم صبر میکنم)

Only forever, only forever فقط واسه همیشه، فقط واسه همیشه

Only forever, only forever فقط واسه همیشه، فقط واسه همیشه

Only forever, only forever فقط واسه همیشه، فقط واسه همیشه

Only forever, only forever فقط واسه همیشه، فقط واسه همیشه

Yeah, I can tell that you're terrified آره، میتونم بگم که مترسی

To take a shot this strong که شلیک به این سختی بکنی

Should I wait up for you day and night باید روز و شب منتظرت بمونم

Just let me know how long فقط بزار بدونم چه قدر

You know when we get close میدونی کی به هم نزدیک بشیم

You deny the tension between us both تو کشش بین جفتمون رو نادیده میگیری

And I don't wanna pressure you و نمیخوام تو رو تحت فشار قرار بدم

But I think you need to make a move اما فکر کنم باید یه حرکتی بکنی

'Cause I've been waiting (I've been waiting) چون من خیلی صبر کردم، (خیلی صبر کردم)

And I'll keep waiting (and I'll keep waiting) و باز هم صبر میکنم (و باز هم صبر میکنم)

Only forever, only forever فقط واسه همیشه، فقط واسه همیشه

Only forever, only forever فقط واسه همیشه، فقط واسه همیشه

Only forever, only forever فقط واسه همیشه، فقط واسه همیشه

Only forever, only forever فقط واسه همیشه، فقط واسه همیشه

What if I told you it's too late? اگه بهت بگم خیلی دیر چی میشه؟

What if I say that I can't wait? اگه بهت بگم که نمیتونم صبر کنم چی میشه؟

What if I meet somebody else اگه یه نفر دیگه رو ملاقات کنم

Who doesn't leave me on the shelf? که من رو روی قفسه رها نمیکنه چی میشه؟

I'll give you one more chance, but it only lasts بهت یه شانس دیگه میدم، ولی آخریشه

Only forever, only forever فقط واسه همیشه، فقط واسه همیشه

Only forever, only forever فقط واسه همیشه، فقط واسه همیشه

Only forever, only forever فقط واسه همیشه، فقط واسه همیشه

Only forever, only forever فقط واسه همیشه، فقط واسه همیشه

Only forever فقط واسه همیشه