دیگه واسه من تو این رابطه نیستی

دمی لواتو

ترجمه ها: اصلی فارسی

I see the future without you آینده رو بدون تو می بینم

The hell was I doing in the past? چه غلطی داشتم میکردم

Now that I've learnt all about you حالا همه چیز رو در مورد تو یاد گرفتم

A love just like ours wouldn't last یه عشق مثل عشق ما دووم نمیاره

I won't fall for your games من تو بازی هات نمی افتم

So don't hate me when I say پس از من متنفر نباش وقتی بهت میگم

That you don't do it for me anymore که دیگه واسه من تو این رابطه نیستی

No, you don't do it for me anymore نه، دیگه واسه من تو این رابطه نیستی

Money won't pay for your problems پول مشکلات تو رو حل نمیکنه

You gotta fix them yourself تو خودت باید اونا رو درست کنی

Vices and pity won't solve 'em گناه و تاسف اونا رو حل نمیکنه

Stop feeling bad for yourself از احساس بد در مورد خودت دست بردار

I won't fall for your games من تو بازی هات نمی افتم

So don't hate me when I say پس از من متنفر نباش وقتی بهت میگم

That you don't do it for me anymore که دیگه واسه من تو این رابطه نیستی

No, you don't do it for me anymore نه، دیگه واسه من تو این رابطه نیستی

I'm sorry for honesty واسه صداقتم متاسفم

I could not bear to lie to you, to lie with you من نمی تونم به تو دروغ بگم یا باهات بخوابم

I'm sorry for honesty واسه صداقتم متاسفم

I'm well aware I lied to you when I lied with you دقیقا میدونم که با خوابیدن با تو بهت دروغ میگم

You don't do it for me anymore دیگه واسه من تو این رابطه نیستی

No, you don't do it for me, don't do it for me نه، دیگه هیچوقت اون کارو برام نکن، نکن

You don't do it for me anymore دیگه واسه من تو این رابطه نیستی

No, you don't do it for me anymore نه، دیگه واسه من تو این رابطه نیستی

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد