شبیه یک رویا

که می‌رسد از راه

تو تا رسیدی

ستاره ای افتاد

از دریاها گذشتی

رها شدی در باد

دیدمت

بوییدمت

بوسیدمت در خواب

از تو دنیا زنده میشد آن شب مهتاب

دیدمت

بوییدمت

بوسیدمت در خواب

از تو دنیا زنده میشد آن شب مهتاب

شبیه یک رویا جهان لبریز ما

باران از شوق مان

ترانه ها می‌ساخت

روز و شب آسمان

از عشق مان

افسانه ها می‌بافت

دیدمت

بوییدمت

بوسیدمت در خواب

از تو دنیا زنده میشد

آن شب مهتاب

دیدمت

بوییدمت

بوسیدمت در خواب

از تو دنیا زنده میشد آن شب مهتاب

شبیه یک رویا که می‌رسد از راه

تو تا رسیدی ستاره ای افتاد

از دریاها گذشتی رها شدی در باد

دیدمت

بوییدمت

بوسیدمت در خواب

از تو دنیا زنده میشد آن شب مهتاب

دیدمت

بوییدمت

بوسیدمت در خواب

از تو دنیا زنده میشد آن شب مهتاب

شبیه یک رویا جهان لبریز ما

باران از شوق مان ترانه ها می‌ساخت

روز و شب آسمان از عشق مان ، افسانه ها می‌بافت

دیدمت

بوییدمت

بوسیدمت در خواب

از تو دنیا زنده میشد آن شب مهتاب

دیدمت

بوییدمت

بوسیدمت در خواب

از تو دنیا زنده میشد آن شب مهتاب

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد