نمیخوام فکر کنم

جولیا مایکلز

ترجمه ها: اصلی فارسی

Now I'm not really one for drinking songs الان من از اونایی نیستم که واسه آهنگ های وقت مستی ان

But I guess that I should probably write one اما الان فکر می کنم که باید یکی از اون هارو بنویسم

'Cause I'm feeling pretty lonely چون که خیلی حس تنهایی میکنم

He's the only thing that holds me right now اون تنها کسی بود که میتونست من رو خوب کنه

Now I'm not really one for drinking songs الان من از اونایی نیستم که واسه آهنگ های وقت مستی ان

But I guess if I'm not wrapped here in your arms اما فک میکنم الان اگه در آغوش تو نباشم

Then I can't talk about love دیگه نمیتونم درباره عشق صحبت کنم

And who wants to talk about love? و چه کسی میخواد درباره عشق صحبت کنه؟

Oh, oh, oh, oh اه، اه، اه، اه

I don't wanna risk من نمیخوام ریسک کنم

Oh, oh, oh, oh اه، اه، اه، اه

No, I don't wanna think about you right now نه، نمیخوام درباره تو الان فکر کنم

Don't wanna think about you right now نمیخوام درباره تو الان فکر کنم

'Cause if I did, it would be damn bad چون اگه بکنم، خیلی بَده

And I'd show up at your house و اومدم در خونت

I was screaming at your door جلوی در داشتم جیغ می زدم

Saying: What the f-word is wrong with you? میگفتم: تو چه مرگت شده؟

I thought that we were good enough من فکر میکردم ما با هم خوبیم

I thought that you needed love من فک میکردم تو به عشق نیاز داری

No, I don't wanna think about you right now نه، نمیخوام درباره تو الان فکر کنم

Don't wanna think about you right now نمیخوام درباره تو الان فکر کنم

Oh, oh, oh, oh اه، اه، اه، اه

Now I'm not really one for drinking songs الان من از اونایی نیستم که واسه آهنگ های وقت مستی ان

But, f*ck it here it comes out اما، لعنتی الان اینجایم

Heartbreak is annoying قلب شکسته خیلی اذیت میکنه

And I feel it in the morning و من امروز صبح حسش کردم

Swallow it down like a bitter pill و مثل یک قرص تلخ قورتش دادم

At least it'll taste better than this feeling will اما حداقل مزه اون قرص بهتر از این حسِ

And I don't like myself و من الان از خودم خوشم نمیاد

And I'm just standing still و من ایستادم

No, I don't wanna think about you right now نه، نمیخوام درباره تو الان فکر کنم

Don't wanna think about you right now نمیخوام درباره تو الان فکر کنم

'Cause if I did, it would be damn bad چون اگه بکنم، خیلی بَده

And I'd show up at your house و اومدم در خونت

I was screaming at your door جلوی در داشتم جیغ می زدم

Saying: What the f-word is wrong with you? میگفتم: تو چه مرگت شده؟

I thought that we were good enough من فکر میکردم ما با هم خوبیم

I thought that you needed love من فک میکردم تو به عشق نیاز داری

I know that when I wake up there's gonna be seven texts and three calls to you من میدونم وقتی از خواب بیدار شم 7 تا پیام و سه تا تماس به تو هست

And I'm not gonna know what to do و من نمیدونم باید چیکار کنم

I'll make up some excuse about how that was meant for someone else من یه سری بهانه درباره اینکه اون ها درباره یکی دیگه بود میسازم

When the truth is I'm not over you حقیقت اینه که من هنوز تورو دوست دارم!