بهشت

جولیا مایکلز

ترجمه ها: اصلی فارسی

Love's my religion عشق دین منه

But he was my faith اما اون ایمان و باور من بود

Something so sacred چیزی،خیلی مقدس

So hard to replace خیلی سخته جایگزینش کنی

Falling for him was like falling from grace عاشق اون شدن شبیه سقوط از وقار بود

All wrapped in one همه در یک بسته بندی

He was so many sins او گناهان بسیار زیادی بود

Would have done anything هر کاری انجام میدادم

Everything for him همه چیز برای او

And if you ask me اگه از من بپرسی

I would do it again دوباره هم انجام میدم

No need to imagine نیاز به تصور کردن نیست

'Cause I know it's true چون من میدونم این درسته

They say all good boys go to Heaven میگن پسرای خوب به بهشت میرن

But bad boys bring Heaven to you اما پسرای بد بهشت رو برات میارن

It's automatic این اتوماتیکه

It's just what they do این کاریه که انجام میدن

They say all good boys go to Heaven میگن پسرای خوب به بهشت میرن

But bad boys bring Heaven to you اما پسرای بد بهشت رو برات میارن

You don't realise the power they have تو قدرتشون رو درک نمیکنی

Until they leave you and you want them back تا وقتی اونا ترکت کنن و تو بخوای برگردن

Nothing in this world prepares you for that هیچ چیز در دنیا تو رو برای اون آماده نمیکنه

I'm not a sinner من گناهکار نیستم

He wasn't the one اون همونی نبود

Had no idea what we would become نمی‌دونستم قراره چی بشیم

There's no regrets پشیمون نیستم

I just thought it was funhorus] من فقط فکر میکردم خونه بازی بود

No need to imagine نیاز به تصور کردن نیست

'Cause I know it's true چون من میدونم این درسته

They say all good boys go to Heaven میگن پسرای خوب به بهشت میرن

But bad boys bring Heaven to you اما پسرای بد بهشت رو برات میارن

It's automatic این اتوماتیکه

It's just what they do این کاریه که انجام میدن

They say all good boys go to Heaven میگن پسرای خوب به بهشت میرن

But bad boys bring Heaven to you اما پسرای بد بهشت رو برات میارن

I still remember the moment we met من هنوز لحظه ای که ملاقات کردیم رو به یاد میارم

The touch that he planted لمسی که او کاشته

The garden he left باغی که اون ترک کرد

I guess the rain was just half that effect حدس میزنم باران نیمی از این اثر هست

No need to imagine نیاز به تصور کردن نیست

'Cause I know it's true چون من میدونم این درسته

They say all good boys go to Heaven میگن پسرای خوب به بهشت میرن

But bad boys bring Heaven to you اما پسرای بد بهشت رو برات میارن

It's automatic این اتوماتیکه

It's just what they do این کاریه که انجام میدن

They say all good boys go to Heaven میگن پسرای خوب به بهشت میرن

But bad boys bring Heaven to you اما پسرای بد بهشت رو برات میارن