هرچی دوست داری صداش کن

تیلور سوئیفت

ترجمه ها: اصلی فارسی

My castle crumbled overnight قلعه من شبانه سقوط کرد

I brought a knife to a gunfight یه چاقو تو مبارزه با تفنگ اوردم

They took the crown, but it's alright اونا تاج پادشاهی رو گرفتم ولی مشکلی نیست

All the liars are calling me one همه دروغگوها منو با یک اسم صدا میزنن

Nobody's heard from me for months ماه هاست کسی از من چیزی نشنیده

I'm doing better than I ever was من بهتر از همیشه دارم عمل میکنم

'Cause my baby's fit like a daydream چون عشق من مثل روز رویایی است

Walking with his head down, I'm the one he's walking to با سر پایین راه میره..من کسی ام که داره به سمتش میره

So call it what you want, yeah, call it what you want to پس هر چی دوست داری اسمشو بزار اره، هر چی دوست داری اسمشو بزار

My baby's fly like a jet stream عشق من مثل یه تند باد پرواز میکنه

High above the whole scene, loves me like I'm brand new بالاتر از تمام صحنه جوری منو دوست داره انگار یه کالای جدیدم

So call it what you want, yeah, call it what you want to پس هر چی دوست داری اسمشو بزار اره، هر چی دوست داری اسمشو بزار

All my flowers grew back as thorns همه ی گل های من مثل خار رشد کردند

Windows boarded up after the storm پنجره ها بعد از طوفان روی زمین افتاد

He built a fire just to keep me warm اون آتیش درست کرد فقط برای اینکه منو گرم نگه داره

All the drama queens taking swings همه ملکه های دراما در حال رقصیدن (به طور آتش) هستند

All the jokers dressing up as kings تمام جوکر ها، مثل پادشاه ها لباس پوشیدن

They fade to nothing when I look at him وقتی به اون نگاه میکنم، همه اون ها به هیچی محو میشن

And I know I make the same mistakes every time و من می دونم که همون اشتباه هارو هر دفعه انجام میدم

Bridges burn, I never learn, at least I did one thing right پل ها میسوزن..هیچ وقت یاد نگرفتم..حداقل یه چیزی رو درست انجام دادم

I did one thing right فقط یک کار رو درست انجام دادم

I'm laughing with my lover, making forts under covers من با معشوقه ام دارم میخندم..در حال ساخت قلعه ای تحت نظارت دیگران هستیم

Trust him like a brother, yeah, you know I did one thing right به اون مثل یک برادر اعتماد دارم ، آره ، تو می دونی یک کار رو درست انجام دادم

Starry eyes sparking up my darkest night چشمان درخشانش در تاریکترین شب من میدرخشند

My baby's fit like a daydream عشق من مثل یک روز رویایه

Walking with his head down, I'm the one he's walking to با سر پایین راه میره..من کسی ام که داره به سمتش میره

So call it what you want, yeah, call it what you want to پس هر چی دوست داری اسمشو بزار اره، هر چی دوست داری اسمشو بزار

My baby's fly like a jet stream عشق من مثل یه تند باد پرواز میکنه

High above the whole scene, loves me like I'm brand new بالاتر از تمام صحنه، جوری منو دوست داره انگار یه کالای جدیدم

(Call it what you want, call it what you want, call it) (اسمشو هرچی میخوای بذار..اسمشو هرچی دوس داری بذار)

So call it what you want, yeah, call it what you want to پس هر چی دوست داری اسمشو بزار اره، هر چی دوست داری اسمشو بزار

I want to wear his initial on a من می خوام اولین کلمه اسمش رو

chain 'round my neck, chain 'round my neck رو زنجیری دور گردنم بندازم ، زنجیری دور گردنم

Not because he owns me, but 'cause he really knows me نه به خاطر این که صاحب منه ، بلکه اون منو خیلی خوب میشناسه

Which is more than they can say, I این بیشتر از چیزیه که اونا میتونن بگن،من

I recall late November, holding my breath, slowly I said من اواخر نوامبر رو به یاد میارم...نفسمو حبس کردم و آروم گفتم

"You don't need to save me, but would you run away with me?" نیازی نیست منو نجات بدی..ولی دوست داری با من فرار کنی؟

"Yes." اره

My baby's fit like a daydream عشق من مثل یک روز رویایه

Walking with his head down, I'm the one he's walking to با سر پایین راه میره..من کسی ام که داره به سمتش میره

(Call it what you want, call it what you want, call it) (اسمشو هرچی میخوای بذار..اسمشو هرچی دوس داری بذار)

So call it what you want, yeah, call it what you want to پس هر چی دوست داری اسمشو بزار اره، هر چی دوست داری اسمشو بزار

My baby's fly like a jet stream عشق من مثل یه تند باد پرواز میکنه

High above the whole scene, loves me like I'm brand new بالاتر از تمام صحنه، جوری منو دوست داره انگار یه کالای جدیدم

(Call it what you want, call it what you want, call it) (اسمشو هرچی میخوای بذار..اسمشو هرچی دوس داری بذار)

So call it what you want, yeah, call it what you want to پس هر چی دوست داری اسمشو بزار اره، هر چی دوست داری اسمشو بزار

Call it what you want, call it (اسمشو هرچی میخوای بزار،بزار)

Call it what you want, call it what you want, call it (اسمشو هرچی میخوای بذار..اسمشو هرچی دوس داری بذار)

Call it what you want, call it what you want, call it (اسمشو هرچی میخوای بذار..اسمشو هرچی دوس داری بذار)

Call it what you want, call it what you want, call it (اسمشو هرچی میخوای بذار..اسمشو هرچی دوس داری بذار)

Call it what you want, call it what you want, call it (اسمشو هرچی میخوای بذار..اسمشو هرچی دوس داری بذار)

Call it what you want, call it what you want, call it (اسمشو هرچی میخوای بذار..اسمشو هرچی دوس داری بذار)

Call it what you want, call it what you want, call it (اسمشو هرچی میخوای بذار..اسمشو هرچی دوس داری بذار)

Call it what you want, yeah, call it what you want... to هر چی دوسش داری صداش کن اره ، هر چی دوسش داری صداش کن

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از تیلور سوئیفت