برای اون آماده ای ؟

تیلور سوئیفت

ترجمه ها: اصلی فارسی

Knew he was a killer, first time that I saw him از همون بار اولی که دیدمش میدونستم که یه قاتل هست

Wondered how many girls he had loved and left haunted متعجب بودم که چند تا دختر رو دوست داشته و تو خماری رهاشون کرده

But if he's a ghost, then I can be a phantom اما اگه اون یه روح باشه، منم میتونم یه شبح باشم

Holding him for ransom میتونم مثل یه غنیمت نگهش دارم

Some, some boys are tryin' too hard بعضی،بعضی پسر ها سخت تلاش میکنند

He don't try at all though اون اصلا هیچ تلاشی نمیکنه

Younger than my exes, but he act like such a man, so از تمام دوست پسر های قبلیم جوان تر بود، اما مثل یک مرد عمل میکرد، پس...

I see nothing better, I keep him forever هیچ چیز بهتر ندیدم، اونو تا آخر نگه می دارم

Like a vendetta-ta مثل یه دشمن خونی

I, I, I see how this is gon' go من، من، من میبینم که چطور این شروع شده

Touch me and you'll never be alone لمسم کن و هیچ‌وقت تنها نمیمونی

I, Island breeze and lights down low نسیم خنک می وزد و نورها کم رنگ میشوند (هوا تاریک میشه)

No one has to know کسی قرار نیست بفهمه

In the middle of the night, in my dreams در آخر شب، تو رویاهام

You should see the things we do, baby, mmm شما هم باید ببینید کارایی که ما میکنیم، عزیزم، اممم

In the middle of the night, in my dreams در آخر شب، تو رویاهام

I know I'm gonna be with you, so I take my time من میدونم که میخونم با تو باشم

Are you ready for it? آماده ای براش؟

Knew I was a robber, first time that he saw me می دونست من یه دزدم اولین باری که منو دید

Stealing hearts and running off and never saying "sorry" قلب هارو میدزدیدن و فرار میکردم و هیچوقت عذرخواهی نمیکردم

But if I'm a thief, then he can join the heist, and اما اگه من دزدم.پس اون میتونه تو سرقت بهم ملحق بشه و

We'll move to an island ما به سمت یه جزیره میریم

And, and he can be my jailer و،اون میتونه زندانبان من باشه

Burton to this Taylor واسه این تیلور بورتون بشه

Every love I've known in comparison is a failure همه عشق ها پیش از این الکی بود

I forget their names now, I'm so very tame now الان اسم همه شون رو فراموش کردم، ولی الان خیلی سر‌به‌راه شدم!

Never be the same now, now دیگه مثل قبل نیستم

I, I, I see how this is gon' go من، من، من میبینم که چطور این شروع شده

Touch me and you'll never be alone لمسم کن و هیچ‌وقت تنها نمیمونی

I, Island breeze and lights down low نسیم خنک می وزد و نورها کم رنگ میشوند (هوا تاریک میشه)

No one has to know (No one has to know) قرار نیست کسی چیزی بدونه (قرار نیست کسی چیزی بدونه)

In the middle of the night, in my dreams در آخر شب، تو رویاهام

You should see the things we do, baby, mmm شما هم باید ببینید کارایی که ما میکنیم، عزیزم، اممم

In the middle of the night, in my dreams در آخر شب، تو رویاهام

I know I'm gonna be with you, so I take my time من میدونم که میخونم با تو باشم

Are you ready for it? آماده ای براش؟

Oh آه

Are you ready for it? آماده ای براش؟

Baby, let the games begin عزیزم بزار بازی شروع بشه

Let the games begin بزار بازی شروع شه

Let the games begin بزار بازی شروع شه

Baby, let the games begin عزیزم بزار بازی شروع بشه

Let the games begin بزار بازی شروع شه

Let the games begin بزار بازی شروع شه

I, I, I see how this is gon' go من، من، من میبینم که چطور این شروع شده

Touch me and you'll never be alone لمسم کن و هیچ‌وقت تنها نمیمونی

I, Island breeze and lights down low نسیم خنک می وزد و نورها کم رنگ میشوند (هوا تاریک میشه)

No one has to know کسی قرار نیست بفهمه

In the middle of the night, in my dreams در آخر شب، تو رویاهام

You should see the things we do, baby, mmm شما هم باید ببینید کارایی که ما میکنیم، عزیزم، اممم

In the middle of the night, in my dreams در آخر شب، تو رویاهام

I know I'm gonna be with you, so I take my time من میدونم که میخونم با تو باشم

In the middle of the- در آخر

Baby, let the games begin عزیزم بزار بازی شروع بشه

Let the games begin بزار بازی شروع شه

Let the games begin بزار بازی شروع شه

Are you ready for it? آماده ای براش؟

Baby, let the games begin عزیزم بزار بازی شروع بشه

Let the games begin بزار بازی شروع شه

Let the games begin بزار بازی شروع شه

Are you ready for it? آماده ای براش؟

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از تیلور سوئیفت