ببین مجبورم کردی چیکار کنم

تیلور سوئیفت

ترجمه ها: اصلی فارسی

I don't like your little games من از بازی های کوچیکت خوشم نمیاد

Don't like your tilted stage از استیج کجت خوشم نمیاد(اشاره به استیج شناور کانیه وست)

The role you made me play نقشی که مجبورم کردی بازی کنم

Of the fool, no, I don't like you نقش احمق رو، نه، من ازت خوشم نمیاد

I don't like your perfect crime از جنایت بی نقصت خوشم نمیاد(اشاره به کار کیم کارداشیان)

How you laugh when you lie طوری که میخندی وقتی دروغ میگی

You said the gun was mine تو گفتی اسلحه مال من بود

Isn't cool, no, I don't like you (oh!) باحال نیست، نه، من ازت خوشم نمیاد (اوه!)

But I got smarter, I got harder in the nick of time اما من باهوش تر شدم، توی برهانی ترین زمان سرسخت تر شدم

Honey, I rose up from the dead, I do it all the time عسلم، من از مرگ برگشتم، همیشه این کارو میکنم

I've got a list of names and yours is in red, underlined من یه لیست از اسامی دارم واسم تو زیرش خط قرمزه

I check it once, then I check it twice, oh! یه بار تیکش میزنم، بعد دوباره تیکش میکنم، اوه!(یعنی حسابی حسابتو میرسم)

Ooh, look what you made me do اووه، ببین مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you made me do ببین مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you just made me do ببین الان مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you just made me ببین فقط مجبورم کردی چیکار...کنم

Ooh, look what you made me do اووه، ببین مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you made me do ببین مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you just made me do ببین الان مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you just made me do ببین الان مجبورم کردی چیکار کنم

I don't like your kingdom keys من از این کلید های پادشاهیت خوشم نمیاد

They once belonged to me اونا یه زمانی متعلق به من بودن (کنایه به کانیه وست)

You ask me for a place to sleep تو از من یه جا واسه خواب می خوای

Locked me out and threw a feast (what?) منو انداختی بیرون و درو رو من قفل کردی و یه جشن راه انداختی؟ چی؟ (بازم کنایه به کلوین هریس،اشاره به شرکت کلوین درجشن تولد کانیه وست وحمایتش از او)

The world moves on, another day, another drama, drama روزگار میچرخه، یه روز دیگه، یه داستان درام دیگه، درام

But not for me, not for me, all I think about is karma اما نه برای من، نه برای من، تمام چیزی که من بهش فکر میکنم کارماست (کارما نوعی باور است که بر این اساس است:هر کاری که در دنیا انجام دهید نتیجه اش به شما بر می گردد)

And then the world moves on, but one thing's for sure و بعد روزگار میچرخه، ولی یه چیز حتمیه

Maybe I got mine, but you'll all get yours شاید من بد شانسی بیارم ولی شما همتون به فنا میرید

But I got smarter, I got harder in the nick of time اما من باهوش تر شدم، توی برهانی ترین زمان سرسخت تر شدم

Honey, I rose up from the dead, I do it all the time عسلم، من از مرگ برگشتم، همیشه این کارو میکنم

I've got a list of names and yours is in red, underlined من یه لیست از اسامی دارم واسم تو زیرش خط قرمزه

I check it once, then I check it twice, oh! یه بار تیکش میزنم، بعد دوباره تیکش میکنم، اوه!(یعنی حسابی حسابتو میرسم)

Ooh, look what you made me do اووه، ببین مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you made me do ببینم مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you just made me do ببین الان مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you just made me ببین فقط مجبورم کردی چیکار...کنم

Ooh, look what you made me do اووه، ببین مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you made me do ببینم مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you just made me do ببین الان مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you just made me do ببین الان مجبورم کردی چیکار کنم

I don't trust nobody and nobody trusts me من به هیچکس اعتماد ندارم و کسی هم به من اعتماد نداره

I'll be the actress starring in your bad dreams من یه بازیگرم وتو بدترین رویاهات هستم

I don't trust nobody and nobody trusts me من به هیچکس اعتماد ندارم و کسی هم به من اعتماد نداره

I'll be the actress starring in your bad dreams من یه بازیگرم وتو بدترین رویاهات هستم

I don't trust nobody and nobody trusts me من به هیچکس اعتماد ندارم و کسی هم به من اعتماد نداره

I'll be the actress starring in your bad dreams من یه بازیگرم وتو بدترین رویاهات هستم

I don't trust nobody and nobody trusts me من به هیچکس اعتماد ندارم و کسی هم به من اعتماد نداره

I'll be the actress starring in your bad dreams من یه بازیگرم وتو بدترین رویاهات هستم

(Look what you made me do) ببینم مجبورم کردی چیکار کنم

(Look what you made me do) ببینم مجبورم کردی چیکار کنم

"I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now." ببخشید تیلور قدیمی نمیتونه بیاد پایه تلفن

"Why?" چرا؟

"Oh, 'cause she's dead!" (ohh!) اوه به خاطر این که اون مرده!!

Ooh, look what you made me do اووه، ببین مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you made me do ببینم مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you just made me do ببین الان مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you just made me ببین فقط مجبورم کردی چیکار...کنم

Ooh, look what you made me do اووه، ببین مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you made me do ببینم مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you just made me do ببین الان مجبورم کردی چیکار کنم

Look what you just made me do ببین الان مجبورم کردی چیکار کنم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از تیلور سوئیفت