به زندگی برم گردون

امی لی

ترجمه ها: اصلی فارسی

How can you see into my eyes like open doors? چطور به چشمام مثل یه در باز نگاه میکنی؟

Leading you down into my core, where I've become so numb که تورو به درون من راهنمایی می کنه(کاملا منو میتونی بفهمی)! جایی که بی حس افتادم

Without a soul, my spirit's sleeping somewhere cold بی روح،ندای من در جایی به خواب انجمادی رفته

Until you find it there and lead it back home تا وقتی تو اونو پیدا کنی و برش گردونی به زندگی

(Wake me up) بیدارم کن

Wake me up inside (I can't wake up) ندای درونم باش، نمیتونم بیدار بشم

Wake me up inside (save me) نجاتم بده،ندای درونم باش

Call my name and save me from the dark اسمم رو صدا کن و نجات بخش من از تاریکی باش

(Wake me up) بیدارم کن

Bid my blood to run (I can't wake up) بگذار خون در رگهام جریان پیدا کنه،نمیتونم بیدار شم

Before I come undone (save me) قبل از اینکه کاملا محو تاریکی بشم نجاتم بده

Save me from the nothing I've become من رو از این پوچی نجات بده

Now that I know what I'm without حالا که میدونم بدون تو زندگیم چطوره

You can't just leave me نمیتونی منو همینطوری ول کنی و بری

Breathe into me and make me real روحتو درون من بِدَم و به من جلوه حقیقی ببخش

Bring me to life به زندگی برم گردون

(Wake me up) بیدارم کن

Wake me up inside (I can't wake up) ندای درونم باش، نمیتونم بیدار بشم

Wake me up inside (save me) نجاتم بده،ندای درونم باش

Call my name and save me from the dark اسمم رو صدا کن و نجات بخش من از تاریکی باش

(Wake me up) بیدارم کن

Bid my blood to run (I can't wake up) بگذار خون در رگهام جریان پیدا کنه،نمیتونم بیدار شم

Before I come undone (save me) قبل از اینکه کاملا محو تاریکی بشم نجاتم بده

Save me from the nothing I've become من رو از این پوچی نجات بده

Bring me to life به زندگی برم گردون

(I've been living a lie, there's nothing inside) با دروغ زنده بودم، (بی تو) از درون تهیم

Bring me to life به زندگی برم گردون

Frozen inside without your touch, without your love از درون یخ زدم، بدون نوازش تو، بدون عشق تو

Darling, only you are the life among the dead عزیزم فقط تویی که میتونی زندگی را به این مرده برگردونی

All this time, I can't believe I couldn't see باور نمیشه تموم این مدت نمیتونستم تو را ببینم

Kept in the dark, but you were there in front of me که توی تاریکی سر میکردی در حالی که جلوی چشمم بودی

I've been sleeping a thousand years, it seems به نظر میرسه هزاران سال خواب بودم (غافل بودم)

Got to open my eyes to everything باید چشمام رو به حقایق باز کنم

Without a thought, without a voice, without a soul بی هیچ فکر و صدا و روحی به زندگیم ادامه دادم

Don't let me die here (there must be something more) نزار که اینجا بمیرم (باید چیز بیشتری باشه)

Bring me to life به زندگی برم گردون

(Wake me up) بیدارم کن

Wake me up inside (I can't wake up) ندای درونم باش، نمیتونم بیدار بشم

Wake me up inside (save me) نجاتم بده،ندای درونم باش

Call my name and save me from the dark اسمم رو صدا کن و نجات بخش من از تاریکی باش

(Wake me up) بیدارم کن

Bid my blood to run (I can't wake up) بگذار خون در رگهام جریان پیدا کنه،نمیتونم بیدار شم

Before I come undone (save me) قبل از اینکه کاملا محو تاریکی بشم نجاتم بده

Save me from the nothing I've become من رو از این پوچی نجات بده

Bring me to life به زندگی برم گردون

(I've been living a lie, there's nothing inside) با دروغ زنده بودم، (بی تو) از درون تهیم

Bring me to life به زندگی برم گردون

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد