ذات تو

اد شیرن

ترجمه ها: اصلی فارسی

The club isn't the best place to find a lover کافه جای خوبی برای پيدا كردن معشوقه نيست

So the bar is where I go

Me and my friends at the table doing shots من و دوستام سر میز نشستیم و داریم نوشیدنی میخوریم

Drinking fast, and then we talk slow سریع تر مینوشیم و کمتر حرف میزنیم

And you come over and start up a conversation with just me به طرف من میای و سر حرف رو با من باز میکنی

And trust me, I'll give it a chance now به من اعتماد کن و یه شانس بهم بده

Take my hand, stop دستم رو میگیری (که بریم برقصیم) ولی نه صبر کن

Put "Van the Man" on the jukebox آهنگ مرد تو ون رو پخش کن

And then we start to dance و بعدش شروع میکنیم به رقصیدن

And now I'm singing like و من هم شروع به آواز خوندن میکنم

Girl, you know I want your love دختر تو ميدونی كه من عشقت رو ميخوام

Your love was handmade for somebody like me عشق تو برای کسی مثل من ساخته شده

Come on now, follow my lead زودباش عزیزم، دنبالم بیا

I may be crazy, don't mind me شاید من دیوونه باشم ولی تو اهمیت نده

Say: "Boy, let's not talk too much بگو ، پسر ، بیا زیاد حرف نزنیم

Grab on my waist and put that body on me" كمرمو بگير و بدنتو رو بدنم بزار

Come on now, follow my lead زودباش عزیزم، دنبالم بیا

Come, come on now, follow my lead زودباش، زودباش عزیزم، دنبالم بیا

I'm in love with the shape of you من عاشق ذات تو شدم

We push and pull like a magnet do ما مثل آهنربا ها همدیگر رو جذب و دفع میکنیم

Although my heart is falling too هرچند که قلبمم داره عاشق میشه

I'm in love with your body من عاشق ذات تو هستم

Last night you were in my room و دیشب تو ، توی اتاقم بودی

And now my bed sheets smell like you و الان ملحفه های تختم بوی تو رو گرفتن

Every day discovering something brand new هر روز یه چیز جدیدی ازت کشف میکنم

Oh, I'm in love with your body اوه، من عاشق ذاتتم

Oh-i-oh-i-oh-i-oh-i آوه ای آوه ای آوه ای آوه ای

Oh, I'm in love with your body اوه، من عاشق ذاتتم

Oh-i-oh-i-oh-i-oh-i آوه ای آوه ای آوه ای آوه ای

Oh, I'm in love with your body اوه، من عاشق ذاتتم

Oh-i-oh-i-oh-i-oh-i آوه ای آوه ای آوه ای آوه ای

Oh, I'm in love with your body اوه، من عاشق ذاتتم

Every day discovering something brand new هر روز یه چیز جدیدی ازت کشف میکنم

I'm in love with the shape of you من عاشق ذات تو شدم

One week in we let the story begin و بعد يه هفته گذاشتيم داستان شروع بشه

We're going out on our first date داريم برای قرار اولمون ميريم بيرون

But you and me are thrifty ولی من و تو صرفه جو هستیم

So go all-you-can-eat پس هرچی میتونی بخور

Fill up your bag, and I fill up a plate کیفت رو پر کن و منم بشقاب رو پر میکنم

We talk for hours and hours about the sweet and the sour و ما ساعت ها در مورد چيزای تلخ و شيرين صحبت ميكنيم

And how your family is doing okay و اينكه خانواده ت چيكار ميكنن

And leave and get in a taxi, then kiss in the back seat و میریم و سوار تاکسی میشیم، بعدش توی صندلی عقب همدیگه رو میبوسیم

Tell the driver make the radio play و به راننده ميگيم راديو رو پخش كنه

And now I'm singing like و من هم شروع به آواز خوندن میکنم

Girl, you know I want your love دختر تو ميدونی كه من عشقت رو ميخوام

Your love was handmade for somebody like me عشق تو برای کسی مثل من ساخته شده

Come on now, follow my lead زودباش عزیزم، دنبالم بیا

I may be crazy, don't mind me شاید من دیوونه باشم ولی تو اهمیت نده

Say: "Boy, let's not talk too much بگو ، پسر ، بیا زیاد حرف نزنیم

Grab on my waist and put that body on me" كمرمو بگير و بدنتو رو بدنم بزار

Come on now, follow my lead زودباش عزیزم، دنبالم بیا

Come, come on now, follow my lead زودباش، زودباش عزیزم، دنبالم بیا

I'm in love with the shape of you من عاشق ذاتتم تو شدم

We push and pull like a magnet do ما مثل آهنربا ها همدیگر رو جذب و دفع میکنیم

Although my heart is falling too هرچند که قلبمم داره عاشق میشه

I'm in love with your body من عاشق ذات تو هستم

Last night you were in my room و دیشب تو ، توی اتاقم بودی

And now my bed sheets smell like you و الان ملحفه های تختم بوی تو رو گرفتن

Every day discovering something brand new هر روز یه چیز جدیدی ازت کشف میکنم

Oh, I'm in love with your body اوه، من عاشق ذاتتم

Oh-i-oh-i-oh-i-oh-i آوه ای آوه ای آوه ای آوه ای

Oh, I'm in love with your body اوه، من عاشق اندامتم

Oh-i-oh-i-oh-i-oh-i آوه ای آوه ای آوه ای آوه ای

Oh, I'm in love with your body اوه، من عاشق اندامتم

Oh-i-oh-i-oh-i-oh-i آوه ای آوه ای آوه ای آوه ای

Oh, I'm in love with your body اوه، من عاشق ذاتتم

Every day discovering something brand new هر روز یه چیز جدیدی ازت کشف میکنم

I'm in love with the shape of you من عاشق ذات تو شدم

Come on, be my baby, come on بيا و عشق من باش(مال من باش) بيا

Come on, be my baby, come on بيا و عشق من باش(مال من باش) بيا

Come on, be my baby, come on بيا و عشق من باش(مال من باش) بيا

Come on, be my baby, come on بيا و عشق من باش(مال من باش) بيا

Come on, be my baby, come on بيا و عشق من باش(مال من باش) بيا

Come on, be my baby, come on بيا و عشق من باش(مال من باش) بيا

Come on, be my baby, come on بيا و عشق من باش(مال من باش) بيا

Come on, be my baby, come on بيا و عشق من باش(مال من باش) بيا

I'm in love with the shape of you من عاشق ذات تو شدم

We push and pull like a magnet do ما مثل آهنربا ها همدیگر رو جذب و دفع میکنیم

Although my heart is falling too هرچند که قلبمم داره عاشق میشه

I'm in love with your body من عاشق ذات تو هستم

Last night you were in my room و دیشب تو ، توی اتاقم بودی

And now my bed sheets smell like you و الان ملحفه های تختم بوی تو رو گرفتن

Every day discovering something brand new هر روز یه چیز جدیدی ازت کشف میکنم

Oh, I'm in love with your body اوه، من عاشق ذاتتم

Come on, be my baby, come on بيا و عشق من باش(مال من باش) بيا

(Come on, be my baby, come on) بيا و عشق من باش(مال من باش) بيا

I'm in love with your body من عاشق ذات تو هستم

Come on, be my baby, come on بيا و عشق من باش(مال من باش) بيا

(Come on, be my baby, come on) بيا و عشق من باش(مال من باش) بيا

Oh, I'm in love with your body اوه، من عاشق ذاتتم

Come on, be my baby, come on بيا و عشق من باش(مال من باش) بيا

(Come on, be my baby, come on) بيا و عشق من باش(مال من باش) بيا

I'm in love with your body من عاشق ذات تو هستم

Every day discovering something brand new هر روز یه چیز جدیدی ازت کشف میکنم

I'm in love with the shape of you من عاشق ذات تو شدم