یک و فقط یکی

ادل

ترجمه ها: اصلی فارسی

You've been on my mind توی ذهنم بودی

I grow fonder everyday

Lose myself in time خودم رو در زمان گم کردم

Just thinking of your face فقط به صورتت فکر میکنم

God only knows فقط خدا میدونه

Why it's taken me so long چرا آنقدر طول کشید

To let my doubts go تا شک‌هام برن

You're the only one that I want تو تنها کسی هستی که میخواهم

I don't know why I'm scared, I've been here before نمیدونم چرا میترسیدم، قبلا این موقعیت رو تجربه کردم

Every feeling, every word, I've imagined it all

You never know if you never try تا سعی نکنی نمیفهمی

To forgive your past and simply be mine تا گذشته ات را ببخشی و به سادگی مال من بشی

I dare you to let me be your, your one and only اگه جرات داری بگذار مال تو باشم

Promise I'm worthy to hold in your arms قول بهت میدم من شایستگی نگه داشته شدن توی آغوش تورو دارم

So come on and give me the chance پس بیا و شانسی به من بده

To prove that I'm the one who can تا ثابت کنم من اون کسی ام که میتونه

Walk that mile until the end starts اون مایل رو تا آخر راه بیام

If I've been on your mind اگر من در ذهنت بودم

You hang on every word I say تو به هر کلمه که میگفتم تکیه میکردی

Lose yourself in time at the mention of my name و خودت رو توی زمان گم می کردی با اشاره به اسم من

Will I ever know how it feels to hold you close? آیا هیچوقت میتونم بفهمم چه حسی داره تو پیشم باشی؟

And have you tell me whichever road I choose you'll go و آیا تو بهم گفتی که هر راهی که انتخاب کنم، تو اونجایی؟

I don't know why I'm scared 'cause I've been here before نمیدونم چرا ترسیدم، قبلا این موقعیت رو تجربه کردم

Every feeling, every word, I've imagined it all

You'll never know if you never try هیچوقت نخواهی فهمید اگه که سعی نکنی

To forgive your past and simply be mine تا گذشته ات را ببخشی و به سادگی مال من بشی

I dare you to let me be your, your one and only اگه جرات داری بگذار مال تو باشم

I promise I'm worthy to hold in your arms قول بده که ارزش موندن در آغوشت رو دارم

So come on and give me the chance پس بیا و شانسی به من بده

To prove that I'm the one who can تا ثابت کنم من اون کسی ام که میتونه

Walk that mile until the end starts اون مایل رو تا آخر راه بیام

I know it ain't easy, giving up your heart میدونم عاشق شدن آسون نیست

I Know it ain't easy, giving up your heart میدونم عاشق شدن آسون نیست

(Nobody's perfect, trust me I've learned it) هیچکس بی نقص نیست، باور کن من اینو فهمیدم

I know it ain't easy, giving up your heart میدونم عاشق شدن آسون نیست

(Nobody's perfect, trust me I've learned it) هیچکس بی نقص نیست، باور کن من اینو فهمیدم

I know it ain't easy, giving up your heart میدونم عاشق شدن آسون نیست

(Nobody's perfect, trust me I've learned it) هیچکس بی نقص نیست، باور کن من اینو فهمیدم

I know it ain't easy, giving up your heart میدونم عاشق شدن آسون نیست

(Nobody's perfect, trust me I've learned it) هیچکس بی نقص نیست، باور کن من اینو فهمیدم

I know it ain't easy, giving up your heart میدونم عاشق شدن آسون نیست

So I dare you to let me be your, your one and only اگه جرات داری بگذار مال تو باشم، تنها و یکدانه تو باشم

I promise I'm worthy to hold in your arms قول بده که ارزش موندن در آغوشت رو دارم

So come on and give me a chance پس بیا و این فرصت رو بهم بده

To prove that I'm the one who can تا ثابت کنم من اون کسی ام که میتونه

Walk that mile until the end starts اون مایل رو تا آخر راه بیام

Come on and give me a chance پس بیا و این فرصت رو بهم بده

To prove that I'm the one who can تا ثابت کنم من اون کسی ام که میتونه

Walk that mile until the end starts. اون مایل رو تا آخر راه بیام

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از ادل