وقتی جوان بودیم

ادل

ترجمه ها: اصلی فارسی

Everybody loves the things you do همه کارهای تو را دوست دارند

From the way you talk از طرز صحبت کردنت

To the way you move تا طرز راه رفتنت

Everybody here is watching you همه افراد اینجا تو را می نگرند

Cause you feel like home چون تو احساس خونه بودن را به من می دهی

You're like a dream come true تو مثله رویایی هستی که به واقعیت تبدیل شدی

But if by chance you're here alone ولی اگر موقعی اتفاقی تنهایی اینجا بیای

Can I have a moment میتونم لحظه ای پیشت باشم

Before I go? قبل از اینکه برم؟

Cause I've been by myself all night long چون تمام شب تو خودم بودم

Hoping you're someone آرزو می کردم تو کسی باشی که

I used to know قبلا می شناختم

You look like a movie تو شبیه یک فیلمی

You sound like a song شبیه یک موسیقی هستی

My God, this reminds me خدای من، این موقعی رو به یادم میاره

Of when we were young که جوون بودیم

Let me photograph you in this light بذار تصویر تو رو به خاطر بسپارم در این نور

In case it is the last time جوری که این اخرین باره

That we might be exactly like we were که ممکنه دقیقا طوری باشیم که بودیم

Before we realized قبل از این که بفهمیم

We were sad of getting old ما از بزرگ شدن ناراحت بودیم

It made us restless این ما رو خسته کرد

It was just like a movie این مثله یک فیلم بود

It was just like a song این مثله یک موسیقی بود

I was so scared to face my fears خیلی از روبرو شدن با ترسهام ترسیده بودم

Cause nobody told me that you'd be here چون هیچکس به من نگفته بود که اینجا خواهی بود

And I swore you moved overseas و من قسم خوردم که تو به دوردست ها رفتی

That's what you said, when you left me این چیزیه که تو گفتی, وقتی منو ترک کردی

You still look like a movie تو هنوزم مثه یک فیلمی

You still sound like a song تو هنوزم مثه یک موسیقی هستی

My God, this reminds me خدای من، این موقعی رو به یادم میاره

Of when we were young که جوون بودیم

Let me photograph you in this light بذار تصویر تو رو به خاطر بسپارم در این نور

In case it is the last time جوری که این اخرین باره

That we might be exactly like we were که ممکنه دقیقا طوری باشیم که بودیم

Before we realized قبل از این که بفهمیم

We were sad of getting old ما از بزرگ شدن ناراحت بودیم

It made us restless این ما رو خسته کرد

It was just like a movie این مثله یک فیلم بود

It was just like a song این مثله یک موسیقی بود

When we were young وقتی جوان بودیم

When we were young وقتی جوان بودیم

When we were young وقتی جوان بودیم

When we were young وقتی جوان بودیم

It's hard to win me back سخته که منو باز به دست بیاری

Everything just takes me back همه چیز فقط منو به عقب برمیگردونه

To when you were there به زمانی که تو بودی

To when you were there به زمانی که تو بودی

And a part of me keeps holding on و قسمتی از من منو نگه میداره

Just in case it hasn't gone درست مثه اینکه هنوز تموم نشده

I guess I still care فکر کنم هنوزم برام مهمه

Do you still care? تو هم هنوز برات مهمه؟

It was just like a movie این مثله یک فیلم بود

It was just like a song این مثله یک موسیقی بود

My God, this reminds me خدای من، این موقعی رو به یادم میاره

Of when we were young که جوون بودیم

When we were young وقتی جوان بودیم

When we were young وقتی جوان بودیم

When we were young وقتی جوان بودیم

When we were young وقتی جوان بودیم

Let me photograph you in this light بذار تصویر تو رو به خاطر بسپارم در این نور

In case it is the last time جوری که این اخرین باره

That we might be exactly like we were که ممکنه دقیقا طوری باشیم که بودیم

Before we realized قبل از این که بفهمیم

We were sad of getting old ما از بزرگ شدن ناراحت بودیم

It made us restless این ما رو خسته کرد

I'm so mad I'm getting old خیلی از بزرگ شدن عصبانیم

It makes me reckless منو بی اعتنام میکنه

It was just like a movie این مثله یک فیلم بود

It was just like a song این مثله یک موسیقی بود

When we were young وقتی جوان بودیم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از ادل