عشق من رو برای معشوقه ی جدیدت بفرست

ادل

ترجمه ها: اصلی فارسی

Just the guitar? Okay, cool... فقط گیتار؟ باشه خوبه.

This was all you, none of it me همه ش کار تو بود، من هیچ کاری نکردم

You put your hands on, on my body and told me دستت رو گذاشتی رو بدنم (نوازشم کردی) و بهم گفتی

Mmm, told me you were ready بهم گفتی که آماده ای

For the big one, for the big jump برای حرکت بزرگ، برای پرش بزرگ

I'd be your last love, everlasting, you and me من آخرین عشق تو می شدم، من و تو جاودانه (با هم) خواهیم بود

Mmm, that was what you told me آره این چیزی بود که تو بهم گفتی

I'm giving you up من دارم رهات می کنم

I've forgiven it all من همه ی کاراتو بخشیدم

You set me free... تو من رو آزاد کردی

Send my love to your new lover عشق من رو برای معشوقه ی جدیدت بفرست

Treat her better باهاش بهتر رفتار کن

We've gotta let go of all of our ghosts ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain't kids no more جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

Send my love to your new lover عشق من رو برای معشوقه ی جدیدت بفرست

Treat her better باهاش بهتر رفتار کن

We've gotta let go of all of our ghosts ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain't kids no more... هر دومون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

I was too strong, you were trembling من خیلی قوی بودم، ولی تو می لرزیدی

You couldn't handle the hot heat rising (rising) تو نمی تونستی اوج گرفتن و شلوغ شدن اوضاع رو تحمل کنی

Mmm, baby, I'm still rising عزیزم من خیلی در حال اوج گرفتنم

I was running, you were walking من می دویدم، تو راه میرفتی

You couldn't keep up, you were falling down (down) تو نتونستی پا به پام بیای، تو داشتی سقوط می کردی

Mmm, there's only one way down فقط یه مسیر یک طرفه به پایین وجود داره

I'm giving you up من دارم رهات می کنم

I've forgiven it all من همه ی کاراتو بخشیدم

You set me free, oh... تو من رو آزاد کردی

Send my love to your new lover عشق من رو برای معشوقه ی جدیدت بفرست

Treat her better باهاش بهتر رفتار کن

We've gotta let go of all of our ghosts ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain't kids no more جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

Send my love to your new lover عشق من رو برای معشوقه ی جدیدت بفرست

Treat her better باهاش بهتر رفتار کن

We've gotta let go of all of our ghosts ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain't kids no more جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

If you're ready, if you're ready اگه تو آماده ای، اگه تو آماده ای

If you're ready, I am ready اگه تو آماده هستی، منم آماده م

If you're ready, if you're ready اگه تو آماده ای، اگه تو آماده ای

We both know we ain't kids no more جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

No, we ain't kids no more... نه ما دیگه بچه نیستیم

I'm giving you up من دارم رهات می کنم

I've forgiven it all من همه ی کاراتو بخشیدم

You set me free... تو من رو آزاد کردی

Send my love to your new lover عشق من رو برای معشوقه ی جدیدت بفرست

Treat her better باهاش بهتر رفتار کن

We've gotta let go of all of our ghosts ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain't kids no more جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

Send my love to your new lover عشق من رو برای معشوقه ی جدیدت بفرست

Treat her better باهاش بهتر رفتار کن

We've gotta let go of all of our ghosts ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain't kids no more جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

If you're ready, if you're ready اگه تو آماده ای، اگه تو آماده ای

(Send my love to your new lover) عشق من رو برای معشوقه جدیدت بفرست

If you're ready, are you ready? اگه اماده ای، منم آماده ام

(Treat her better) باهاش بهتر رفتار کن

We've gotta let go of all of our ghosts ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain't kids no more جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

If you're ready, if you're ready اگه تو آماده ای، اگه تو آماده ای

(Send my love to your new lover) عشق من رو برای معشوقه جدیدت بفرست

If you're ready, are you ready? اگه اماده ای، منم آماده ام

(Treat her better) باهاش بهتر رفتار کن

We've gotta let go of all of our ghosts ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم

We both know we ain't kids no more... هر دومون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از ادل