عشق در تاریکی

ادل

ترجمه ها: اصلی فارسی

Take your eyes off me so I can leave نگاهت رو از من بردار تا که بتونم برم.

I'm far too ashamed to do it with you watching me از رفتن خیلی خجالت میکشم وقتی که تو نگاهم میکنی

This is never ending, we have been here before این هیچوقت تموم نمیشه ، ما قبلا هم این شرایط رو داشتیم

But I can't stay this time cause I don't love you anymore اما دیگه نمیتونم بمونم چون دیگه دوست ندارم

Please stay where you are لطفا همونجا که هستی وایسا

Don't come any closer از این نزدیک تر نیا

Don't try to change my mind سعی نکن نظرم رو عوض کنی

I'm being cruel to be kind دارم بیرحمی میکنم که مهربانی کرده باشم

I can't love you in the dark نمیتونم توی تاریکی دوستت داشته باشم

It feels like we're oceans apart انگار ما اقیانوس ها از هم فاصله داریم

There is so much space between us فضای زیادی بین ما وجود داره

Maybe we're already defeated شاید همین حالا هم شکست خورده باشيم

Ah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah everything changing آه-آره-آره-آره-آره-آره-آره همه چی دار عوض میشه

You have given me something I can't live without تو چیزی به من دادی که بدون اون نمیتونم زندگی کنم

You mustn't underestimate that when you are in doubt وقتی که شک داشتی حتما اون رو دسته کم گرفتی

But I don't want to carry on like everything is fine اما نمیخوام که ادامه بدم جوری که انگار همه چی خوبه

The longer we ignore it all the more that we will fight هر چه بیشتر انکارش کنیم بیشتر با هم درگیر میشیم

Please don't fall apart لطفا خورد نشو

I can't face your breaking heart نمیتونم با قلب شکسته با تو رو به رو بشم

I'm trying to be brave دارم سعی میکنم که شجاع باشم

Stop asking me to stay به من نگو که بمونم

I can't love you in the dark نمیتونم توی تاریکی دوستت داشته باشم

It feels like we're oceans apart انگار ما اقیانوس ها از هم فاصله داریم

There is so much space between us فضای زیادی بین ما وجود داره

Maybe we're already defeated شاید همین حالا هم شکست خورده باشيم

Ah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah everything changing آه-آره-آره-آره-آره-آره-آره همه چی دار عوض میشه

We're not the only ones فقط ما نیستیم

I don't regret a thing من اصلا پشیمون نیستم

Every word I've said هر حرفی کزدم

You know I'll always mean میدونی که همیشه از ته قلب بوده و هست

It is the world to me به اندازه یک دنیا واسم ارزشمنده

That you are in my life که تو در زندگی من هستی

But I want to live اما من میخوام که زندگی کنم

And not just survive و نه فقط زنده بمونم

That's why I can't love you in the dark به خاطر همین نمیتونم تو تاریکی دوستت داشته باشم

It feels like we're oceans apart انگار ما اقیانوس ها از هم فاصله داریم

There is so much space between us فضای زیادی بین ما وجود داره

Maybe we're already defeated شاید همین حالا هم شکست خورده باشيم

Ah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah everything changed me آه-آره-آره-آره-آره-آره-آره همه چی من رو عوض کرد

I-I-I-I-I don't think you can save me فکر نکنم بتونی نجاتم بدی

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از ادل