شرایط عوض بشه

ادل

ترجمه ها: اصلی فارسی

Close enough to start a war به اندازه ی کافی نزدیکم که یه جنگ راه بیوفته

All that I have is on the floor من هرچی دارم روی زمینه

God only knows what we're fighting for فقط خدا می دونه دعوامون سر چیه

All that I say, you always say more هرچی که من می گم، تو همیشه بیشترشو می گی

I can't keep up with your turning tables نمی تونم خودمو با این عوض کردن شرایط وفق بدم

Under your thumb, I can't breathe نمی تونم زیر شستت نفس بکشم

So I won't let you close enough to hurt me پس، نمی ذارم اونقدری بهم نزدیک بشی که صدمه ببینم

No, I won't rescue you to just desert me اجازه نمیدم ک به این سادگی منو تصاحب کنی

I can't give you the heart you think you gave me نمیتونم قلبی رو بهت بدم که فکر میکنی تو بهم دادیش

It's time to say goodbye to turning tables وقتشه برای عوض کردن شرایط خداحافظی کنی

To turning tables تا شرایطو عوض کنم

Under haunted skies I see you زیر آسمان های خالی تو را می بینم

Where love is lost, your ghost is found جایی که عشق گمشده بود روح تو پیدا شد

I braved a hundred storms to leave you من صدها طوفان رو به جون خریدم تا ترکت کنم

As hard as you try, no, I will never be knocked down هرچقدر سخت تر تلاش میکنی، نه، من هیچ وقت تسلیم نمیشم

I can't keep up with your turning tables نمی تونم خودمو با این عوض کردن شرایط وفق بدم

Under your thumb, I can't breathe نمی تونم زیر شستت نفس بکشم

So I won't let you close enough to hurt me پس، نمی ذارم اونقدری بهم نزدیک بشی که صدمه ببینم

No, I won't rescue you to just desert me اجازه نمیدم ک به این سادگی منو تصاحب کنی

I can't give you the heart you think you gave me نمیتونم قلبی رو بهت بدم که فکر میکنی تو بهم دادیش

It's time to say goodbye to turning tables وقتشه برای عوض کردن شرایط خداحافظی کنی

To turning tables تا شرایطو عوض کنم

Next time I'll be braver دفعه بعد شجاعتر خواهم بود

I'll be my own saviour when the thunder calls for me وقتی رعدوبرق بسمتم اومد خودم نجات دهنده خودم خوام بود

Next time I'll be braver دفعه بعد شجاعتر خواهم بود

I'll be my own saviour, standing on my own two feet خودم نجات دهنده خودم خوام بود، روی دو پای خودم می ایستم

I won't let you close enough to hurt me, no نمیزارم اونقدر بهم نزدیک بشی تا بهم آسیب بزنی

I won't rescue you to just desert me تو رو نجات نمیدم تا منو بسوزونی(بیابان به سوختن استعاره شده)

I can't give you the heart you think you gave me نمیتونم قلبی رو بهت بدم که فکر میکنی تو بهم دادیش

It's time to say goodbye to turning tables وقتشه برای عوض کردن شرایط خداحافظی کنی

To turning tables تا شرایطو عوض کنم

Turning tables, yeah تا شرایطو عوض کنم، یهه

Turning, no برگشت،نه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از ادل