دلم برات تنگ شده

ادل

ترجمه ها: اصلی فارسی

I want every single piece of you من تمام وجود تورو ميخوام

I want your heaven and your oceans too من بهشت تو و اقیانوس های تو رو میخوام

Treat me soft but touch me cruel با من نرم رفتار کن اما ظالمانه لمسم کن

I wanna teach you things you never knew, baby من میخوام به نو چیز هایی رو یاد بدم که هیچ وقت نمی دونستی

Bring the floor up to my knees زمین رو تا زانو هام بالا بکش

Let me fall into your gravity اجازه بده تو جاذبه ات سقوط كنم

Then kiss me back to life to see بعد منو ببوس تا به زندگی برگردم و ببینم

Your body standing over me تو كنارم ايستاده اي

Baby, don't let the lights go down عزیزم نذار چراغ ها خاموش بشن

Baby, don't let the lights go down عزیزم نذار چراغ ها خاموش بشن

Baby, don't let the lights go down عزیزم نذار چراغ ها خاموش بشن

Lights go down lights go down چراغ ها خاموش بشن، چراغ ها خاموش بشن

Lights go down lights go down چراغ ها خاموش بشن، چراغ ها خاموش بشن

Down down down خاموش، خاموش، خاموش

I miss you when the lights go out

It illuminates all of my doubts اون تموم شك هارو بر طرف ميكرد

Pull me in, hold me tight, don't let go منو نگه دار، محکم بغلم کن، ولم نکن

Baby, give me light عزیزم، بهم روشنایی بده

I miss you when the lights go out

It illuminates all of my doubts اون تموم شك هارو بر طرف ميكرد

Pull me in, hold me tight, don't let go منو نگه دار، محکم بغلم کن، ولم نکن

Baby, give me light عزیزم، بهم روشنایی بده

I love the way your body moves از طرز حركات بدنت خوشم مياد

Towards me from across the room از مقاابل اتاق به سمت من میاد

Brushing past my every groove تموم شيار هاي منو به ارامي نوازش ميدي

No one has me like you do, baby هیچ کس منو اونطوری که تو داری نداره، عزیزم

Bring your heart I'll bring my soul تو قلبت رو بیار من روحمو میارم

But be delicate with my ego اما با من به خوبي رفتار كن

I want to step into your great unknown من میخوام به ناشناخته بزرگت قدم بذارم

With you and me setting the tone من و تو داريم لحنو تنظيم ميكنيم

Baby, don't let the lights go down عزیزم نذار چراغ ها خاموش بشن

Baby, don't let the lights go down عزیزم نذار چراغ ها خاموش بشن

Baby, don't let the lights go down عزیزم نذار چراغ ها خاموش بشن

Lights go down lights go down چراغ ها خاموش بشن، چراغ ها خاموش بشن

Lights go down lights go down چراغ ها خاموش بشن، چراغ ها خاموش بشن

Down down down خاموش، خاموش، خاموش

I miss you when the lights go out

It illuminates all of my doubts اون تموم شك هارو بر طرف ميكرد

Pull me in, hold me tight, don't let go منو نگه دار، محکم بغلم کن، ولم نکن

Baby, give me light عزیزم، بهم روشنایی بده

I miss you when the lights go out

It illuminates all of my doubts اون تموم شك هارو بر طرف ميكرد

Pull me in, hold me tight, don't let go منو نگه دار، محکم بغلم کن، ولم نکن

Baby, give me light عزیزم، بهم روشنایی بده

We play so dirty in the dark ما توی تاریکی خیلی کثیف بازی می کینم

Cause we are living worlds apart چون ما داريم تو دو دنياي جدا گانه زندگي ميكنيم

It only makes it harder, baby این فقط سخت ترش میکنه، عزیزم

It only makes it harder, baby این فقط سخت ترش میکنه، عزیزم

Harder, baby harder, baby harder, baby harder, baby سخت تر، عزیزم سخت تر، عزیزم سخت تر، عزیزم سخت تر، عزیزم

I miss you when the lights go out

It illuminates all of my doubts اون تموم شك هارو بر طرف ميكرد

Pull me in, hold me tight, don't let go منو نگه دار، محکم بغلم کن، ولم نکن

Baby, give me light عزیزم، بهم روشنایی بده

I miss you when the lights go out

It illuminates all of my doubts اون تموم شك هارو بر طرف ميكرد

Pull me in, hold me tight, don't let go منو نگه دار، محکم بغلم کن، ولم نکن

Baby, give me light عزیزم، بهم روشنایی بده

Ooh (I miss you) اوه ، دلم برات تنگ شده

Ooh (I miss you) اوه ، دلم برات تنگ شده

Ooh (I miss you) اوه ، دلم برات تنگ شده

Ooh (I miss you) اوه ، دلم برات تنگ شده

Ooh (I miss you) اوه ، دلم برات تنگ شده

Ooh (I miss you) اوه ، دلم برات تنگ شده

Ooh (I miss you) اوه ، دلم برات تنگ شده

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از ادل