به اعماق میرم

ادل

ترجمه ها: اصلی فارسی

There's a fire starting in my heart تو قلبم یه آتیش شروع به شعله ور شدن می کنه

Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark رسیدن به یک تب و آن را من را از تاریکی آوردن

Finally, I can see you crystal clear در نهایت، میتونم تو رو واضح ببینم

Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare شروع کن منو بفروش و من دست تو رو میکنم

See how I'll leave with every piece of you ببین چطور ذره ذره ی وجودتو ترک می کنم

Don't underestimate the things that I will do کارایی که می خوام بکنم رو دست کم نگیر

There's a fire starting in my heart تو قلبم یه آتیش شروع به شعله ور شدن می کنه

Reaching a fever pitch and it's bring me out the dark به اوج تب میرسم وداره منو از تاریکی خارج می کنه

The scars of your love remind me of us زخم های عشق تو منو به یاد خودمون می ندازه

They keep me thinking that we almost had it all منو به فکر وا میدارن که ما تقریبا همه اون (عشق) رو داشتیم

The scars of your love, they leave me breathless زخمهای عشق تو، منو از نفس میندازن

I can't help feeling نمی تونم جلوی احساسمو بگیرم

We could have had it all می تونستیم همشو داشته باشیم

(You're gonna wish you never had met me) تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

Rolling in the deep دارم به اعماق میرم

(Tears are gonna fall, rolling in the deep) اشکهام دارن میبارن، دارم به اعماق میرم

You had my heart inside of your hands تو قلب من رو توو دستات داشتی

(You're gonna wish you never had met me) تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

And you played it to the beat و تو به بازیش گرفتی تا به من غلبه کنی

(Tears are gonna fall, rolling in the deep) اشکهام دارن میبارن، دارم به اعماق میرم

Baby, I have no story to be told عزیزم ،زندگی من هیچ داستانی نداره که گفته بشه

But I've heard one on you and I'm gonna make your head burn اما یه داستان از ت شنیدم و کاری می کنم که بسوزی

Think of me in the depths of your despair وقتی که در اعماق حسرت و ناامیدی به من فکر می کنی

Make a home down there as mine sure won't be shared و وقتی داری تو حسرتهات آشیانه میسازی یاد خونه ای میفتی که با هم توش زندگی می کردیم

(You're gonna wish you never had met me) تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

The scars of your love remind me of us زخم های عشق تو منو به یاد خودمون می ندازه

(Tears are gonna fall, rolling in the deep) اشکهام دارن میبارن، دارم به اعماق میرم

They keep me thinking that we almost had it all منو به فکر وا میدارن که ما تقریبا همه اون (عشق) رو داشتیم

(You're gonna wish you never had met me) تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

The scars of your love, they leave me breathless زخمهای عشق تو، منو از نفس میندازن

(Tears are gonna fall, rolling in the deep) اشکهام دارن میبارن، دارم به اعماق میرم

I can't help feeling نمی تونم جلوی احساسمو بگیرم

We could have had it all می تونستیم همشو داشته باشیم

(You're gonna wish you never had met me) تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

Rolling in the deep دارم به اعماق میرم

(Tears are gonna fall, rolling in the deep) اشکهام دارن میبارن، دارم به اعماق میرم

You had my heart inside of your hands تو قلب من رو توو دستات داشتی

(You're gonna wish you never had met me) تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

And you played it to the beat و تو به بازیش گرفتی تا به من غلبه کنی

(Tears are gonna fall, rolling in the deep) اشکهام دارن میبارن، دارم به اعماق میرم

Could have had it all ما باید عاشق می موندیم

Rolling in the deep دارم به اعماق میرم

You had my heart inside of your hands تو قلب من رو توو دستات داشتی

But you played it with a beating اما تو به بازیش گرفتی با یه ضربه

Throw your soul through every open door روحتو به سمت هر در بازی که می بینی پرت کن

Count your blessings to find what you look for نعمت هایی که داری رو بشمر تا بفهمی دنبال چی هستی

Turn my sorrow into treasured gold غمهامو به یه گنچ گرانبها تبدیل کردم

You'll pay me back in kind and reap just what you've sown داری تقاص پس میدی و هر چیزی که کاشتی برداشت می کنی

(You're gonna wish you never had met me) تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

We could have had it all می تونستیم همشو داشته باشیم

(Tears are gonna fall, rolling in the deep) اشکهام دارن میبارن، دارم به اعماق میرم

We could have had it all می تونستیم همشو داشته باشیم

(You're gonna wish you never had met me) تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

It all, it all, it all در کل، در کل، در کل

(Tears are gonna fall, rolling in the deep) اشکهام دارن میبارن، دارم به اعماق میرم

We could have had it all می تونستیم همشو داشته باشیم

(You're gonna wish you never had met me) تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

Rolling in the deep دارم به اعماق میرم

(Tears are gonna fall, rolling in the deep) اشکهام دارن میبارن، دارم به اعماق میرم

You had my heart inside of your hands تو قلب من رو توو دستات داشتی

(You're gonna wish you never had met me) تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

And you played it to the beat و تو به بازیش گرفتی تا به من غلبه کنی

(Tears are gonna fall, rolling in the deep) اشکهام دارن میبارن، دارم به اعماق میرم

We could have had it all می تونستیم همشو داشته باشیم

(You're gonna wish you never had met me) تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

Rolling in the deep دارم به اعماق میرم

(Tears are gonna fall, rolling in the deep) اشکهام دارن میبارن، دارم به اعماق میرم

You had my heart inside of your hands تو قلب من رو توو دستات داشتی

(You're gonna wish you never had met me) تو باید دعا میکردی که هیچ وقت من رو نمیدیدی

But you played it اما به بازیش گرفتی

You played it به بازیش گرفتی

You played it به بازیش گرفتی

You played it to the beat تو به بازیش گرفتی تا من رو شکست بدی

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از ادل