باران را آتش بزن

ادل

ترجمه ها: اصلی فارسی

I let it fall, my heart اجازه دادم سقوط کنه،قلبم

And as it fell, you rose to claim it و زمانی که سقوط کرد، آماده شدی که ازآن خود کنی

It was dark and I was over همه جا تاریک بود و من به آخر خط رسیده بودم

Until you kissed my lips and you saved me تا اینکه تو لب هایم را بوسیدی و نجاتم دادی

My hands, they were strong, but my knees were far too weak دست‌هام قوی بودند، اما زانوهام به شدت ضعیف

To stand in your arms without falling to your feet برای این که بتونم در آغوشت بایستم بدون آنکه به پاهایت بیفتم

But there's a side to you that I never knew, never knew اما تو روی دیگری داشتی که هرگز نشناختم، هرگز نشناختم

All the things you'd say, they were never true, never true تمام چیزهایی که می گفتی، هیچوقت درست نبودند، هیچوقت درست نبودند

And the games you'd play, you would always win, always win و بازی هایی که انجام می دادی، همیشه می بردی... همیشه می بردی

But I set fire to the rain اما من زیر باران آتش بپا کردم

Watched it pour as I touched your face و همون طور که صورتت رو لمس می کردم بارش رو نظاره کردم

Well, it burned while I cried خوب، این می سوزه هنگامی که من گریه کردم

'Cause I heard it screaming out your name, your name چون شنیدم که داشت اسم تو رو فریاد میزد، اسم تو رو

When laying with you I could stay there وقتی همراه تو دراز می کشیدم می توانستم آنجا بمانم

Close my eyes, feel you here forever چشمانم را ببندم و برای همیشه تو را کنار خودم حس کنم

You and me together, nothing is better من و تو باهم، هیچ چیزی بهتر از این نیست

'Cause there's a side to you that I never knew, never knew چون یه روی دیگه داشتی که هیچوقت نمیدونستم....هیچوقت نمیدونستم

All the things you'd say, they were never true, never true تمام چیزهایی که می گفتی، هیچوقت درست نبودند، هیچوقت درست نبودند

And the games you'd play, you would always win, always win و بازی هایی که انجام می دادی، همیشه می بردی... همیشه می بردی

But I set fire to the rain اما من زیر باران آتش بپا کردم

Watched it pour as I touched your face و همون طور که صورتت رو لمس می کردم بارش رو نظاره کردم

Well, it burned while I cried خوب، این می سوزه هنگامی که من گریه کردم

'Cause I heard it screaming out your name, your name چون شنیدم که داشت اسم تو رو فریاد میزد، اسم تو رو

I set fire to the rain من باران رو به آتش کشیدم

And I threw us into the flames و خودمون رو میان شعله ها پرتاب کردم

When we fell, something died وقتی عاشق شدیم ،چیزی مرد

'Cause I knew that that was the last time, the last time چون میدونستم که آخرین دفعه بود، آخرین دفعه

Sometimes I wake up by the door بعضی وقت ها کنار در بیدار میشم.

That heart you caught must be waiting for you قلبی که تو تصاحب کردی باید برایت صبر کنه

Even now when we're already over حتی حالا که رابطه ما با هم تموم شده

I can't help myself from looking for you بی اختیار دنبال تو می گردم

I set fire to the rain من باران رو به آتش کشیدم

Watched it pour as I touch your face و همان طور که صورتت را لمس می کردم بارشش را نظاره کردم

Well, it burned while I cried خوب، این می سوزه هنگامی که من گریه کردم

'Cause I heard it screaming out your name, your name چون شنیدم که داشت اسم تو رو فریاد میزد، اسم تو رو

I set fire to the rain من باران رو به آتش کشیدم

And I threw us into the flames و خودمون رو میان شعله ها پرتاب کردم

When we fell, something died وقتی عاشق شدیم ،چیزی مرد

'Cause I knew that that was the last time, the last time, oh چون من میدونستم که اون آخرین بار بود، آخرین بار

Oh, no اوه, نه

Let it burn, oh بذار بسوزه، آه

Let it burn بذار بسوزه

Let it burn بذار بسوزه

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از ادل