آب ریخته را نمی شود جمع کرد

ادل

ترجمه ها: اصلی فارسی

If you're not the one for me اگر تو بهترین فرد برای من نیستی

Then I'll come back and bring you to your knees پس چطور من می تونم تو رو به زانو دربیارم؟

If you're not the one for me اگر تو بهترین فرد برای من نیستی

Why do I hate the idea of being free? چرا من از ایده ی رها شدن از عشق تو متنفرم؟

And if I'm not the one for you و اگر من بهترین فرد برای تو نیستم

You've gotta stop holding me the way you do باید از در آغوش گرفتن من (اینطوری که در آغوشم می گیری) دست برداری

Oh honey if I'm not the one for you اگر من بهترین فرد برای تو نیستم

Why have we been through what we have been through پس چرا ما همه ی چیزایی رو که با هم از سر گذروندیم، با هم از سر گذروندیم؟

It's so cold out here in your wilderness خیلی سرده، توی سرزمین تو.

I want you to be my keeper من می خوام که تو محافظ من باشی

But not if you are so reckless اما نه اگر اینقدر بی توجهی

If you're gonna let me down اگه تو قصد داری منو مأیوس کنی

Let me down gently don't pretend با ملایمت مأیوسم کن، وانمود نکن

That you don't want me که تو منو نمی خوای

Our love ain't water under the bridge عشق ما چیزی نیست که گذشته و تموم شده باشه

If you're gonna let me down اگه تو قصد داری منو مأیوس کنی

Let me down gently don't pretend با ملایمت مأیوسم کن، وانمود نکن

That you don't want me که تو منو نمی خوای

Our love ain't water under the bridge عشق ما چیزی نیست که گذشته و تموم شده باشه

Woaah, woaaah واو،واو

Say that our love ain't water under the bridge بگو که عشق ما نگذشته و تموم نشده

What are you waiting for? منتظر چی هستی؟

You never seem to make it through the door به نظر میاد که هیچ وقت تا در پیش نمی ری (تا ترکم کنی

And who are you hiding from? از کی داری خودتو پنهان می کنی؟

It ain't no life to live like you're on the run زندگی در حال فرار که زندگی نیست

Have I ever asked for much? من تا حالا بیش از حد پرسیدم؟

The only thing that I want is your love تنها چیزی که من میخوام عشق توئه

If you're gonna let me down اگه تو قصد داری منو مأیوس کنی

Let me down gently don't pretend با ملایمت مأیوسم کن، وانمود نکن

That you don't want me که تو منو نمی خوای

Our love ain't water under the bridge عشق ما چیزی نیست که گذشته و تموم شده باشه

If you're gonna let me down اگه تو قصد داری منو مأیوس کنی

Let me down gently don't pretend با ملایمت مأیوسم کن، وانمود نکن

That you don't want me که تو منو نمی خوای

Our love ain't water under the bridge عشق ما چیزی نیست که گذشته و تموم شده باشه

Woaah, woaaah واو،واو

Say that our love ain't water under the bridge بگو که عشق ما نگذشته و تموم نشده

It's so cold out here in your wilderness خیلی سرده، توی سرزمین تو.

I want you to be my keeper من می خوام که تو محافظ من باشی

But not if you are so reckless اما نه اگر اینقدر بی توجهی

If you're gonna let me down اگه تو قصد داری منو مأیوس کنی

Let me down gently don't pretend با ملایمت مأیوسم کن، وانمود نکن

That you don't want me که تو منو نمی خوای

Our love ain't water under the bridge عشق ما چیزی نیست که گذشته و تموم شده باشه

If you're gonna let me down اگه تو قصد داری منو مأیوس کنی

Let me down gently don't pretend با ملایمت مأیوسم کن، وانمود نکن

That you don't want me که تو منو نمی خوای

Our love ain't water under the bridge عشق ما چیزی نیست که گذشته و تموم شده باشه

Say it ain't so, say it ain't so بگو این طور نیست، بگو این طور نیست

Say it ain't so, say it ain't so بگو این طور نیست، بگو این طور نیست

Say that our love ain't water under the bridge بگو که عشق ما نگذشته و تموم نشده

Say it ain't so, say it ain't so بگو این طور نیست، بگو این طور نیست

Say it ain't so, say it ain't so بگو این طور نیست، بگو این طور نیست

Say it ain't so, say it ain't so بگو این طور نیست، بگو این طور نیست

Say that our love ain't water under the bridge بگو که عشق ما نگذشته و تموم نشده

Say it ain't so, say it ain't so بگو این طور نیست، بگو این طور نیست

Say that our love ain't water under the bridge بگو که عشق ما نگذشته و تموم نشده

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آلبوم هاي بیشتر از ادل