Hey هی

I know what I came to do من میدونم اومدم چی کار کنم

And that ain't gonna change و اینکه قرار نیست عوض بشه

So go ahead and talk your talk پس بیا جلو و حرفتو بزن

Cause I won't take the bait چون من دم به تله نمیدم

I'm over here doing what I like من همینجام, کاری رو انجام میدم که دوست دارم

I'm over here working day and night من همینجام, شبو روز کار میکنم

And if my real ain't real enough و اگه من واقعی واقعا کافی نیست

I'm sorry for you, bae من واست متاسفم, عزیزم

Let's find a light inside our universe now بیا الان یه نور توی جهانمون پیدا کنیم

Where ain't nobody keep on holding us down جایی که کسی نیست مارو پایین نگه داره

Just come and get it, let them say what they say فقط بیا و بگیرش, بزار هرچی میگن بگن

Cause I'm about to put them all away چون الاناس که همشونو بفرستم برن

Focus on me, f-f-focus on me توجهت به من باشه, ت-ت-توجهت به من باشه

Focus on me, f-f-focus on me توجهت به من باشه, ت-ت-توجهت به من باشه

Focus on me (Focus), f-f-focus on me (Focus on me) به من توجه کن

Focus on me (Focus), f-f-focus on me (Focus on me) به من توجه کن

I can tell you're curious من میتونم بگم که تو کنجکاوی

It's written on your lips روی لبات نوشته شده

Ain't no need to hold it back نیازی نیست که جلوی خودتو بگیری

Go 'head and talk your shit بیا جلو و هر حرف مزخرفی میخوای بگی بگو

I know you're hoping that I'll react من میدونم امیدواری که واکنش نشون بدم

I know you're hoping I'm looking back من میدونم امیدواری به عقب نگاه کنم

But if my real ain't real enough اما اگه منه واقعی واقعا کافی نیست

Then I don't know what is پس نمیدونم چی هست

Let's find a light inside our universe now بیا الان یه نور توی جهانمون پیدا کنیم

Where ain't nobody keep on holding us down جایی که کسی نیست مارو پایین نگه داره

Just come and get it, let them say what they say فقط بیا و بگیرش, بزار هرچی میگن بگن

Cause I'm about to put them all away چون الاناس که همشونو بفرستم برن

Focus on me, f-f-focus on me توجهت به من باشه, ت-ت-توجهت به من باشه

Focus on me, f-f-focus on me توجهت به من باشه, ت-ت-توجهت به من باشه

Focus on me (Focus), f-f-focus on me (Focus on me) به من توجه کن

Focus on me (Focus), f-f-focus on me (Focus on me) به من توجه کن

1, 2, 3, c'mon girls 1, 2, 3, یالا دخترا

You're gonna like it تو قراره ازش خوشت بیاد

Come on, now, now یالا, الان, الان

Let's find a light inside our universe now بیا الان یه نور توی جهانمون پیدا کنیم

Where ain't nobody keep on holding us down جایی که کسی نیست مارو پایین نگه داره

Just come and get it, let them say what they say فقط بیا و بگیرش, بزار هرچی میگن بگن

Cause I'm about to put them all away چون الاناس که همشونو بفرستم برن

Focus on me, f-f-focus on me توجهت به من باشه, ت-ت-توجهت به من باشه

Focus on me, f-f-focus on me توجهت به من باشه, ت-ت-توجهت به من باشه

Focus on me (Focus), f-f-focus on me (Focus on me) به من توجه کن

Focus on me (Focus), f-f-focus on me (Focus on me) به من توجه کن

Focus on me, f-f-focus on me توجهت به من باشه, ت-ت-توجهت به من باشه

Focus on me, f-f-focus on me توجهت به من باشه, ت-ت-توجهت به من باشه

Focus on me (Focus), f-f-focus on me (Focus on me) به من توجه کن

Focus on me (Focus), f-f-focus on me (Focus on me) به من توجه کن

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد