اشکی برای گریه کردن نمونده

آریانا گرند

ترجمه ها: اصلی فارسی

Right now I'm in a state of mind همین الان توی فکر رفتم

I wanna be in, like, all the time من میخواهم تمام وقت اینجوری باشم

Ain't got no tears left to cry اشکی واسه گریه کردن ندارم

So I'm pickin' it up, pickin' it up پس از نو شروع میکنم، از نو شروع میکنم

I'm lovin', I'm livin', I'm pickin' it up عاشقشم، دارم لذت میبرم، از نو شروع میکنم

I'm pickin' it up, pickin' it up از نو شروع میکنم ، از نو شروع میکنم

I'm lovin', I'm livin', I'm pickin' it up عاشقشم، دارم لذت میبرم، از نو شروع میکنم

I'm pickin' it up, pickin' it up از نو شروع میکنم ، از نو شروع میکنم

Lovin', I'm livin', so we turnin' up عاشقشم، دارم زندگی میکنم، پس اونو به اوج میرسونیم

Yeah, we turnin' it up آره، زیادش می کنیم

Ain't got no tears in my body اشکی تو بدنم وجود نداره

I ran out, but boy, I like it, I like it, I like it من فرار کردم٬ اما پسر من خوشم میاد٬خوشم میاد٬خوشم میاد

Don't matter how, what, when, who tries it مهم نیست چطور ، کجا ، کِی، کی تلاش کرد

We're out here vibin', we vibin', we vibin' ما اینجا میلرزونیم، میلرزونیم، میلرزونیم

(Comin' out) بیرون میایم

Even when it's rainin' down حتی وقتی داره میباره

(Can't stop now) الان نمیتونم بِایستم

Can't stop so shut your mouth نمیتونم متوقف بشم پس دهنت رو ببند

(Shut your mouth) دهنتو ببند

And if you don't know then now you know it, babe اگه نمی‌دونستی الان که می‌دونی عزیزم

Know it, babe, yeah بدون، عزیزم، آره

Right now I'm in a state of mind همین الان توی فکر رفتم

I wanna be in, like, all the time من میخواهم تمام وقت اینجوری باشم

Ain't got no tears left to cry اشکی واسه گریه کردن ندارم

So I'm pickin' it up, pickin' it up (Oh, yeah) بنابراین از نو شروع میکنم٬ از نو شروع میکنم (اوه)

I'm lovin', I'm livin', I'm pickin' it up عاشقشم، دارم لذت میبرم، از نو شروع میکنم

Oh, I just want you to come with me اه از تو میخوام که با من بیای

We're on another mentality ما ذهنیت دیگری داریم

Ain't got no tears left to cry اشکی واسه گریه کردن ندارم

So I'm pickin' it up, pickin' it up (Oh, yeah) بنابراین از نو شروع میکنم٬ از نو شروع میکنم (اوه)

I'm lovin', I'm livin', I'm pickin' it up عاشقشم، دارم لذت میبرم، از نو شروع میکنم

Pickin' it up, pickin' it up از نو شروع میکنم از نو شروع میکنم

I'm lovin', I'm livin', so we turnin' up (We turnin' it up) من عشق میورزم من زندگی میکنم پس ما زیادش میکنیم (ما زیادش میکنیم)

Yeah, we turnin' it up آره، زیادش می کنیم

They point out the colors in you, I see 'em too اونها عیب هاتو نشون میدن و من هم میبینم

And, boy, I like 'em, I like 'em, I like 'em ولی پسر، من دوسش دارم

We way too fly to partake in all this hate ما خیلی پرواز میکنیم که توی این تنفر دستی داشته باشیم

We're out here vibin', we vibin', we vibin' ما اینجا میلرزونیم، میلرزونیم، میلرزونیم

(Comin' out) بیرون میایم

Even when it's rainin' down حتی وقتی داره میباره

(Can't stop now) الان نمیتونم بِایستم

Can't stop so shut your mouth نمیتونم متوقف بشم پس دهنت رو ببند

(Shut your mouth) دهنتو ببند

And if you don't know then now you know it, babe اگه نمی‌دونستی الان که می‌دونی عزیزم

Know it, babe, yeah بدون، عزیزم، آره

Right now I'm in a state of mind همین الان توی فکر رفتم

I wanna be in, like, all the time من میخواهم تمام وقت اینجوری باشم

Ain't got no tears left to cry اشکی واسه گریه کردن ندارم

So I'm pickin' it up, pickin' it up (Oh, yeah) بنابراین از نو شروع میکنم٬ از نو شروع میکنم (اوه)

I'm lovin', I'm livin', I'm pickin' it up عاشقشم، دارم لذت میبرم، از نو شروع میکنم

Oh, I just want you to come with me اه از تو میخوام که با من بیای

We're on another mentality ما ذهنیت دیگری داریم

Ain't got no tears left to cry (To cry) اشکی دیگه برام نمونده (که گریه کنم)

So I'm pickin' it up, pickin' it up (Oh, yeah) بنابراین از نو شروع میکنم٬ از نو شروع میکنم (اوه)

I'm lovin', I'm livin', I'm pickin' it up عاشقشم، دارم لذت میبرم، از نو شروع میکنم

(Comin' out) بیرون میایم

Even when it's rainin' down حتی وقتی داره میباره

(Can't stop now) الان نمیتونم بِایستم

Mmh, oh ممم اوه

(Shut your mouth) دهنتو ببند

Ain't got no tears left to cry, oh yeah, oh yeah من دیگه اشکی واسه گریه کردن ندارم،اوه اره،اوه اره

Oh, I just want you to come with me اه از تو میخوام که با من بیای

We're on another mentality ما ذهنیت دیگری داریم

Ain't got no tears left to cry (Cry) هیچ اشکی برای گریه کردن وجود نداره (گریه)

So I'm pickin' it up, pickin' it up (Oh, yeah) بنابراین از نو شروع میکنم٬ از نو شروع میکنم (اوه)

I'm lovin', I'm livin', I'm pickin' it up عاشقشم، دارم لذت میبرم، از نو شروع میکنم

Pickin' it up, pickin' it up از نو شروع میکنم از نو شروع میکنم

Lovin', I'm livin', so we turnin' up عاشقشم، دارم زندگی میکنم، پس اونو به اوج میرسونیم

Yeah, we turnin' it up آره، زیادش می کنیم

نظرات

نظر بگذارید

در پاسخ به

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد